aktualno arhiv vse     Število vpisov: 617
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POPRAVEK OBRAČUNA DDV – Prejemniki storitev, ki ne morejo uveljavljati pravice do odbitka – Neobstoj nevarnosti izgube davčnih prihodkov (C-378/21) 08.12.2022 12.12.2022
TRISTRANSKI POSEL – Določitev končnega prejemnika dobave kot zavezanca za plačilo DDV – Računi – Navedba ,Obrnjena davčna obveznost‘ – Obveznost – Opustitev te navedbe na računu – Retroaktivni popravek računa (C-247/21) 08.12.2022 13.12.2022
OBVEZNOST SKRBNEGA RAVNANJA DAVČNEGA ZAVEZANCA – Upoštevanje kršitve obveznosti, ki izhajajo iz nacionalnih določb in določb prava Unije glede varnosti prehranjevalne verige – Naročilo, ki ga davčni zavezanec da tretjemu za opravljanje obdavčenih transakcij (C-512/21) 01.12.2022 01.12.2022
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA KOT ENEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA OBRAVNAVAJO SUBJEKTE, KI SO KLJUB TEMU, DA SO PRAVNO NEODVISNI, MED SEBOJ FINANČNO, GOSPODARSKO IN ORGANIZACIJSKO TESNO POVEZANI (SKUPINA ZA DDV) – Nacionalna ureditev, s katero je nosilec skupine za DDV določen kot en davčni zavezanec – Notranje storitve skupine za DDV – Brezplačno opravljene storitve (C-269/20) 01.12.2022 02.12.2022
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA KOT ENEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA OBRAVNAVAJO SUBJEKTE, KI SO KLJUB TEMU, DA SO PRAVNO NEODVISNI, MED SEBOJ FINANČNO, GOSPODARSKO IN ORGANIZACIJSKO TESNO POVEZANI (SKUPINA ZA DDV) – Nacionalna ureditev, s katero je nosilec skupine za DDV določen kot en davčni zavezanec – Pojem finančne tesne povezave (C-141/20) 01.12.2022 05.12.2022
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA V PRIMERU GOLJUFIJE – Drugi pridobitelj blaga – Goljufija, ki se nanaša na del DDV, dolgovanega pri prvi pridobitvi – Obseg zavrnitve pravice do odbitka (C-596/21) 24.11.2022 25.11.2022
ZDRAVSTVENA OSKRBA OSEB PRI OPRAVLJANJU MEDICINSKE IN PARAMEDICINSKE POKLICNE DEJAVNOSTI – Storitev, ki jo zavarovalnica uporablja za preverjanje pravilnosti diagnoze resne bolezni ter za iskanje in zagotavljanje kar najboljše oskrbe in zdravljenja v tujini – Oprostitve za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu (C-458/21) 24.11.2022 29.11.2022
BREZPLAČNA DODELITEV NAKUPNIH BONOV OSEBJU PODJETJA DAVČNEGA ZAVEZANCA V OKVIRU PROGRAMA PRIZNAVANJA IN NAGRAJEVANJA – Brezplačno opravljanje storitev – Transakcije, ki se štejejo za opravljanje storitev za plačilo (C-607/20) 17.11.2022 18.11.2022
PRENOS PRAVIC DO EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Prejemnik, ki je sodeloval pri utaji DDV v okviru verige transakcij – Davčni zavezanec, ki je bil ali bi moral biti seznanjen z obstojem te utaje (C-641/21) 27.10.2022 28.10.2022
PRODAJE, KI NISO OBDAVČENE Z DDV – NEUPRAVIČENO ZARAČUNAN IN PLAČAN DDV – Likvidacijski postopek izvajalca storitve – Zavrnitev davčnega organa, da prejemniku vrne neupravičeno plačani DDV– Načela učinkovitosti, davčne nevtralnosti in prepovedi diskriminacije (C-397/21) 13.10.2022 14.10.2022
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO JE DOLOČENA SOLIDARNA ODGOVORNOST POSLOVODJE PRAVNE OSEBE, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Dolgovi davčno zavezane pravne osebe iz naslova DDV – Dejanja razpolaganja, ki jih je poslovodja storil v slabi veri – Zmanjšanje premoženja pravne osebe, ki povzroči insolventnost (C-1/21) 13.10.2022 17.10.2022
BLAGO IN STORITVE, KI JIH DAVČNI ZAVEZANEC UPORABI ZA IZDELAVO OSNOVNIH SREDSTEV – Obveznost popravka odbitkov DDV v primeru začetka likvidacije tega davčnega zavezanca in izbrisa navedenega zavezanca iz registra zavezancev za DDV (C-293/21) 06.10.2022 07.10.2022
OPRAVLJANJE STORITEV ZA PLAČILO – Dajanje kreditov – Pogodba o podudeležbi (C-250/21) 06.10.2022 10.10.2022
POGODBA O PRODAJI IN POVRATNEM NAJEMU – Oseba, ki je dolžna plačati DDV – Možnost enačenja pisne pogodbe z računom (C-235/21) 29.09.2022 30.09.2022
POJEM PRAVICA DO UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV – TELOVADNICE – INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO VODENJE – Možnost držav članic, da uporabijo nižjo stopnjo DDV za nekatere dobave blaga in opravljanje storitev (C-330/21) 22.09.2022 26.09.2022
PRODAJA NEPREMIČNINE MED DAVČNIMI ZAVEZANCI – Pravica do odbitka DDV – Prodajalec, ki je v postopku zaradi insolventnosti – Nacionalna praksa, v skladu s katero se kupcu zavrne pravica do odbitka, ker je vedel oziroma bi moral vedeti za težave prodajalca pri plačilu izstopnega DDV – Goljufija in zloraba pravic (C-227/21) 15.09.2022 19.09.2022
OBDAVČLJIV DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA UVOZNEGA DDV – Kraj nastanka davčnega dolga – Prevozno sredstvo, registrirano v tretji državi in vneseno v EU v nasprotju s carinsko zakonodajo (C-368/21) 08.09.2022 09.09.2022
IZDATKI, POVEZANI Z VLOŽKOM V NARAVI V ODVISNI DRUŽBI – Nespadanje izdatkov med splošne stroške – Dejavnosti odvisnih družb, ki so večinoma oproščene davka – Odbitek vstopnega davka – Pojem davčni zavezanec – Holdinška družba (C-98/21) 08.09.2022 20.09.2022
KRAJ OPRAVLJANJA PREVOZNIH STORITEV – Turistični izleti po reki Mozeli – Reka s statusom kondominija (C-294/21) 01.08.2022 04.10.2022
OPRAVLJANJE STORITEV ZAVAROVANJA – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Storitve obravnavanja in reševanja odškodninskih zahtevkov, ki jih opravijo tretje družbe v imenu in za račun zavarovatelja (C-267/21) 01.08.2022 05.10.2022
DAVČNI ZAVEZANEC, KI SVOJE PRAVICE DO ODBITKA NI UVELJAVLJAL PRED PRETEKOM PREKLUZIVNEGA ROKA – Nemožnost, da se ta odbitek opravi v okviru popravka (C-194/21) 07.07.2022 11.07.2022
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI – Kraj – Veriga zaporednih transakcij – Napačna opredelitev dela transakcij – Načeli sorazmernosti in davčne nevtralnosti (C-696/20) 07.07.2022 14.07.2022
NACIONALNA UREDITEV, KI PRAVICO DAVČNEGA ZAVEZANCA, DA IZBERE, DA BO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE OBRAČUNAL DDV, POGOJUJE S TEM, DA SE TA NEPREMIČNINA PRENESE NA DAVČNEGA ZAVEZANCA, KI JE ŽE IDENTIFICIRAN ZA DDV – Obveznost popraviti odbitke DDV v primeru nespoštovanja tega pogoja (C-56/21) 30.06.2022 30.06.2022
NACIONALNA UREDITEV, KI ZA UPORABO NAVEDENEGA MEHANIZMA NALAGA POGOJ IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Dobava lesnih proizvodov – Načelo davčne nevtralnosti (C-146/21) 30.06.2022 08.07.2022
STORITVE TEHNIČNE PODPORE, KI SE OPRAVLJAJO ZA DRUŽBO S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Kraj opravljanja storitev (C-596/20) 16.06.2022 17.06.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 617