aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00. Uvod 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
00. Uvod - Pojasnilo 1: Sestavljanje konsolidiranih računovodskih izkazov 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
00. Uvod - Pojasnilo 2: Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
01. SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
01. SRS 1 - Pojasnilo 1: Izpolnjevanje pogojev za razvrstitev najemov med finančen najeme 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
01. SRS 1 - Pojasnilo 2: Obračunavanje amortizacije 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
01. SRS 1 - Pojasnilo 3: Najemi zemljišč in zgradb 13.08.2004 [!] 31.12.2005 02.08.2004
02. SRS 2 - Neopredmetena dolgoročna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
02. SRS 2 - Pojasnilo 1: Emisijski kuponi 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
03. SRS 3 - Dolgoročne finančne naložbe 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
04. SRS 4 - Zaloge 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
05. SRS 5 - Pojasnilo 1: Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 07.12.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
05. SRS 5 - Terjatve 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
06. SRS 6 - Kratkoročne finančne naložbe 01.01.2002 [!] 31.12.2005 11.07.2003
07. SRS 7 - Denarna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 28.02.2003
08. SRS 8 - Kapital 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
08. SRS 8 - Pojasnilo 1: Poravnavanje izgub 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
08: SRS 8 - Pojasnilo 2: Oblikovanje posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala v bankah 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
09. SRS 9 - Dolgoročni dolgovi 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
10. SRS 10 - Dolgoročne rezervacije 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
11. SRS 11 - Kratkoročni dolgovi 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
12. SRS 12 - Kratkoročne časovne razmejitve 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
13. SRS 13 - Stroški amortizacije 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
14. SRS 14 - Stroški materiala in poslovnih storitev 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
15. SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61