aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00. UVOD v SRS (2006 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
00. UVOD v SRS (2006) - Pojasnilo 1: Sprememba predstavitvene valute 01.01.2006 [!] 31.12.2015 11.07.2006
00. UVOD v SRS (2006) - Pojasnilo 2: Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev 01.01.2006 [!] 31.12.2015 19.07.2006
00. UVOD v SRS (2006) - Pojasnilo 3: Primerjalni podatki za leto 2005 01.01.2006 [!] 31.12.2015 19.07.2006
00. UVOD v SRS (2006) - Pojasnilo 4: Bistvenost 01.01.2006 [!] 31.12.2015 19.07.2006
00. UVOD v SRS (2006) - Pojasnilo 5: Deli opredmetenih osnovnih sredstev 01.01.2006 [!] 31.12.2015 19.07.2006
01. SRS 1 (2006) - Opredmetena osnovna sredstva (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2012 [!] 31.12.2015 13.01.2012
01. SRS 1 (2006) - Pojasnilo 1: Najemi ter amortiziranje zemljišč in zgradb 01.01.2006 [!] 31.12.2015 19.07.2006
02. SRS 2 (2006) - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 31.12.2015 15.11.2010
02. SRS 2 (2006) - Pojasnilo 1: Emisijski kuponi 01.01.2006 [!] 31.12.2015 19.07.2006
02. SRS 2 (2006) - Pojasnilo 2: Opredelitev in pripoznanje neopredmetenih sredstev 01.01.2010 [!] 31.12.2015 27.05.2010
03. SRS 3 (2006) - Finančne naložbe (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
03. SRS 3 (2006) - Pojasnilo 1: Oslabitev finančnih naložb 01.01.2008 [!] 31.12.2015 27.01.2009
03. SRS 3 (2006) - Pojasnilo 2: Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe) 01.01.2010 [!] 31.12.2015 22.07.2010
04. SRS 4 (2006) - Zaloge (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2012 [!] 31.12.2015 13.01.2012
05. SRS 5 (2006) - Pojasnilo 1: Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2006 [!] 31.12.2015 19.07.2006
05. SRS 5 (2006) - Terjatve 01.01.2008 [!] 31.12.2015 22.12.2008
06. SRS 6 (2006) - Naložbene nepremičnine (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 31.12.2015 15.11.2010
07. SRS 7 (2006) - Denarna sredstva 01.01.2006 [!] 31.12.2015 30.12.2005
08. SRS 8 (2006) - Kapital (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 31.12.2015 28.01.2010
09. SRS 9 (2006) - Dolgoročni dolgovi (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
10. SRS 10 (2006) - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2012 [!] 31.12.2015 13.01.2012
11. SRS 11 (2006) - Kratkoročni dolgovi (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
12. SRS 12 (2006) - Kratkoročne časovne razmejitve 01.01.2006 [!] 31.12.2015 03.01.2006
13. SRS 13 (2006) - Stroški amortizacije 01.01.2006 [!] 31.12.2015 03.01.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55