aktualno arhiv vse     Število vpisov: 156
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OPROSTITEV PRESEŽNEGA DOBIČKA – Vnaprejšnje davčno stališče (tax ruling) – Davčna avtonomija držav članic (C-337/19P) 16.09.2021 20.09.2021
DAVČNA UGODNOST, KI VELJA ZA DIVIDENDE NA PODLAGI DELNIC, KI KOTIRAJO NA NACIONALNEM BORZNEM TRGU – Različno obravnavanje "tujih" dividend (C-449/20) 09.09.2021 16.09.2021
DRŽAVNE POMOČI – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in za nezakonito ter o odreditvi njene izterjave – Vnaprejšnja davčna stališča (tax rulings) – Oprostitev dohodkov od deležev – Ureditev med matično in odvisno družbo (T-516/18 in T-525/18) 12.05.2021 08.07.2021
DDPO IN KIDO - Obdavčitev dividend, ki jih izplača družba nerezidentka in ki so že obdavčene v drugi državi članici – Zgornja meja odbitka naloženega davka – Pravna dvojna obdavčitev (C-403/19) 25.02.2021 05.03.2021
DOLOČITEV OBDAVČLJIVEGA DOHODKA DRUŽB – Povezane osebe – Izjemna ugodnost, ki jo podružnica rezidenta dodeli družbi nerezidentki (C-558/19) 08.10.2020 09.10.2020
MATIČNE IN HČERINSKE DRUŽBE TER DDPO – Vertikalna in horizontalna davčna integracija (C-749/18) 14.05.2020 19.05.2020
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Pojma »družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva« in »corporation tax v Združenem kraljestvu« – Družbe, registrirane v Gibraltarju, ki so tam zavezane za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (C-458/18) 02.04.2020 08.04.2020
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN DAVEK NA OGLAŠEVALSKE DEJAVNOSTI, KI TEMELJI NA PROMETU – Obveznosti v zvezi z registracijo pri davčni upravi (C-482/18) 03.03.2020 05.03.2020
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTAVNOTIVE – Prenos davčnega rezidentstva v to drugo državo članico – Nacionalna ureditev, ki ne omogoča uveljavljanja davčne izgube, ki je bila ustvarjena v državi članici ustanovitve pred prenosom sedeža (C-405/18) 27.02.2020 04.03.2020
VKLJUČITEV DIVIDENDE, KI JO RAZDELI ODVISNA DRUŽBA, V DAVČNO OSNOVO MATIČNE DRUŽBE – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav – Odbitek razdeljene dividende od davčne osnove matične družbe in prenos presežka v naslednja davčna leta brez časovne omejitve – Vrstni red prištevanja davčnih odbitkov od dobička – Izguba davčne ugodnosti (C-389/18) 19.12.2019 20.12.2019
OBDAVČENJE POKOJNINSKIH SKLADOV – Ureditev države članice, ki pokojninskim skladom rezidentom omogoča, da zmanjšajo svoj obdavčljivi dobiček tako, da odbijejo rezerve, namenjene za plačilo pokojnin, in da davek, obračunan od dividend, odbijejo od davka od dohodkov pravnih oseb (C-641/17) 13.11.2019 14.11.2019
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje zneska, ki ga družbe, ki imajo v drugi državi članici stalno poslovno enoto, ki ustvarja dohodek, ki je na podlagi konvencije o preprečevanju dvojnega obdavčevanja davka oproščen, lahko odbijejo (C-459/18) 17.10.2019 22.10.2019
KAPITALSKI DOBIČKI PRI ZAMENJAVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Prenos vrednostnih papirjev, prejetih ob zamenjavi – Kapitalski dobiček, katerega obdavčitev je bila odložena – Obdavčitev po različnih pravilih o davčni osnovi in stopnji – Znižanje davčne osnove ob upoštevanju obdobja imetništva vrednostnih papirjev (C-662/18 in C-672/18) 18.09.2019 18.09.2019
VRAČILO DAVKA NA DIVIDENDE – Shema, razširjena na družbe s sedežem zunaj ozemlja države članice – Davek na dividende kot državna pomoč (C-598/17) 02.05.2019 03.07.2019
DOHODKI DRUŽBE S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI, KI IZHAJAJO IZ TERJATEV DRUŽBE S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI – Vključitev teh dohodkov v davčno osnovo davčnega zavezanca, ki je davčni rezident države članice (C-135/17) 26.02.2019 28.02.2019
SKUPNI SISTEM OBDAVČEVANJA PLAČIL OBRESTI TER LICENČNIN MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Upravičeni lastnik obresti in licenčnin – Družba s sedežem v državi članici, ki povezani družbi s sedežem v drugi državi članici plača obresti, ki so potem v celoti ali skoraj v celoti nakazane zunaj ozemlja EU – Hčerinska družba, za katero velja obveznost odtegnitve davka pri viru od obresti (C-115/16, C-118/16, C-119/16 in c-299/16) 26.02.2019 01.03.2019
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN HČERINSKIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Upravičeni lastnik razdeljenega dobička – Družba s sedežem v državi članici, ki povezani družbi s sedežem v drugi državi članici plača dividende, ki se v celoti ali skoraj v celoti potem prenesejo zunaj ozemlja EU – Hčerinska družba, za katero velja obveznost odtegnitve davka na dobiček pri viru (C-116/16 in C-117/16) 26.02.2019 01.03.2019
PRI VIRU ODTEGNJENI DAVEK OD BRUTO ZNESKA DIVIDEND, KI IZVIRAJO IZ DOMAČE DRŽAVE, IZPLAČANIH DRUŽBAM NEREZIDENTKAM – Odlog obdavčitve dividend, izplačanih družbi rezidentki, če ta v davčnem obdobju zabeleži izgubo – Različno obravnavanje (C-575/17) 22.11.2018 27.11.2018
VERIŽNO OBDAVČENJE – RAZLIČNO OBRAVNAVANJE GLEDE NA DRŽAVO ČLANICO SEDEŽA DRUŽBE VNUKINJE – Vračilo neupravičeno obračunanega davčnega odtegljaja – Obveznost vložitve predloga za sprejetje predhodne odločb (C-416/17) 04.10.2018 09.10.2018
DIVIDENDE, IZPLAČANE MATIČNI DRUŽBI – UDELEŽBA MATIČNE DRUŽBE V KAPITALSKI DRUŽBI Z UPRAVO IN SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI – Davčna olajšava, za katero veljajo strožji pogoji kot za odbitek dobička od udeležbe v kapitalski družbi, ustanovljeni po nacionalnem pravu, ki ni oproščena – Odbitek obdavčljivega dobička (C-685/16) 20.09.2018 21.09.2018
PLAČILA, KI JIH OPRAVI DRUŽBA REZIDENTKA V KORIST DRUŽB NEREZIDENTK ZA NAJEM ŽELEZNIŠKIH CISTERN – Obveznost odtegnitve davka pri viru na dohodek, ustvarjen na nacionalni ravni, ki je nakazan tuji družbi – Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja – Obresti, zapadle od izteka zakonsko določenega roka za plačilo, do dne, ko je predložen dokaz o uporabljivosti konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (C-553/16) 25.07.2018 30.07.2018
NACIONALNA DAVČNA UREDITEV, KI PRENOS IZGUB, KI JIH JE IMELA STALNA POSLOVNA ENOTA, KI JE NA NACIONALNEM OZEMLJU, DRUŽBE S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI, NA DRUŽBO REZIDENTKO, KI JE DEL ISTE SKUPINE, POGOJUJE S TEM, DA IZGUB NI MOGOČE UPORABITI ZA POTREBE TUJEGA DAVKA (C-28/17) 04.07.2018 06.07.2018
OBDAVČENJE DIVIDEND, KI SE IZPLAČAJO KNPVP ZA VLAGANJA V PRENOSLJIVE VP – Dividende, ki jih družbe, ki so rezidentke države članice, izplačajo KNPVP, ki so nerezidenti – Oprostitev dividend, ki jih družbe, ki so rezidentke neke države članice, izplačajo KNPVP rezidentom (C-480/16) 21.06.2018 26.06.2018
DOLOČITEV OBDAVČLJIVEGA DOHODKA – Ugodnosti, ki jo družba rezidentka brezplačno odobri druži nerezidentki, s katero je v razmerju medsebojne odvisnosti – Izravnava obdavčljivih dohodkov družbe rezidentke (C-382/16) 31.05.2018 01.06.2018
ZAMENJAVA VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN KAPITALSKI DOBIČEK USTVARJEN PRI TEJ ZAMENJAVI – Odlog obdavčitve – Pristojnost obdavčitve države rezidentstva (C-327/16 in C-421/16) 22.03.2018 23.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 156