aktualno arhiv vse     Število vpisov: 175
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DRŽAVNE POMOČI – ODTEGNITEV DOBIČKA - Delna odbitnost zneskov, plačanih iz naslova odtegnitve, od osnove za dohodnino ali DDPO ali za davek od dohodkov iz poslovanja – Opredelitev odtegnitve dobička kot, posebnega davka, ki se odbite iz naslova izdatkov zaradi poslovnih transakcij (C-831/21P) 21.09.2023 25.09.2023
DDPO IN IZRAČUN OSNOVE ZA ODMERO DAVKA - Dividende iz deležev, nižjih od 10%, v kapitalu kapitalskih družb rezidentk in nerezidentk – Vključitev v osnovo za odmero davka od dohodka iz poslovanja (C-258/22) 22.06.2023 27.06.2023
DDPO IN OPROSTITEV OD OBDAVČENJA DIVIDEND, KI SO JIH IZPLAČALE HČERINSKE DRUŽBE, KI SO DEL POVEZANE DAVČNE SKUPINE – Oprostitev od obdavčenja dividend, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke (C-407/22 in C-408/22) 11.05.2023 12.05.2023
PROSTI PRETOK KAPITALA IN DDPO – Obdavčitev dohodkov od nepremičnin, ki so na ozemlju države članice – Različno obravnavanje skladov rezidentov in skladov nerezidentov – Nujnost ohraniti enakomerno porazdelitev davčne pristojnosti med državami članicami (C-537/20) 27.04.2023 04.05.2023
DDPO IN ODSVOJITEV SREDSTEV ZNOTRAJ SKUPINE DRUŽB - Družba z davčnim rezidentstvom v eni državi članici, katere matična družba je davčna rezidentka druge države članice in katere sestrska družba je davčna rezidentka tretje države – Plačilo, enako tržni vrednosti odsvojenih sredstev – Davčna oprostitev ali obdavčitev glede na državo, v kateri ima sedež upravičena družba (C-707/20) 16.02.2023 21.02.2023
SKLEP, S KATERIM JE BILA POMOČ RAZGLAŠENA ZA NEZDRUŽLJIVO Z NOTRANJIM TRGOM IN ZA NEZAKONITO TER S KATERIM JE BILO ODREJENO, NAJ SE ZAGOTOVI NJENO VRAČILO – Vnaprejšnje davčno stališče (tax ruling) – Neodvisno tržno načelo (C-885/19P in C-898/19P) 08.11.2022 11.11.2022
OPROSTITEV DIVIDEND, KI JIH IZPLAČA ODVISNA DRUŽBA, NA RAVNI MATIČNE DRUŽBE – Prenos presežkov dokončno obdavčenih dohodkov v naslednja davčna obdobja – Pripojitev družbe, ki ima presežke dokončno obdavčenih dohodkov, s strani druge družbe – Nacionalna ureditev, s katero je prenos teh presežkov na prevzemno družbo omejen (C-295/21) 20.10.2022 25.10.2022
DDPO IN DOLOČITEV OBDAVČLJIVEGA DOHODKA – Transakcije, povezane s tujino – Obveznost predložitve davčne dokumentacije o poslovnih razmerjih med osebami, ki so v razmerju soodvisnosti – Ocena in pribitek od obdavčljivega dohodka kot sankcije (C-431/21) 13.10.2022 18.10.2022
DDPO IN DAVČNA UREDITEV O PREPREČEVANJU IZOGIBANJA DAVKOM ZA SLAMNATE DRUŽBE – Določitev obdavčljivega dohodka na podlagi domnevnega minimalnega dohodka – Izključitev družb in subjektov, ki kotirajo na nacionalnih reguliranih trgih, s področja uporabe te davčne ureditve (C-433/21 in C-434/21) 06.10.2022 11.10.2022
ODBITEK DOKONČNIH IZGUB, KI JIH JE UTRPELA STALNA POSLOVNA ENOTA NEREZIDENTA – Država, ki se je pristojnosti za obdavčitev odpovedala na podlagi KIDO (C-538/20) 22.09.2022 10.11.2022
SHEME POMOČI, KI JIH JE UVEDLA VLADA GIBRALTARJA V ZVEZI Z DDPO – Neobdavčitev dohodkov od pasivnih obresti in licenčnin – Odbitek davka, plačanega v tujini zaradi preprečevanja dvojnega obdavčevanja (C-705/20) 15.09.2022 15.09.2022
DIVIDENDE IZ DELEŽEV V RAZPRŠENEM LASTNIŠTVU – Vračilo davka od dohodka iz kapitala, ki ga je plačala družba rezidentka – KIDO in Direktiva (C-572/20) 16.06.2022 20.06.2022
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Preprečevanje ekonomskega dvojnega obdavčevanja dividend (C-556/20) 12.05.2022 13.05.2022
PROSTI PRETOK KAPITALA IN DDPO – Oprostitev investicijskih skladov – Pogoj v zvezi z ustanovitvijo sklada na podlagi pogodbenega prava (C-342/20) 07.04.2022 07.04.2022
PROSTI PRETOK KAPITALA IN OBDAVČITEV DIVIDEND – Rezidenčni in nerezidenčni KNP – Pri viru odtegnjen davek, ki se nanaša le na dividende, izplačane nerezidenčnim KNP (C-545/19) 17.03.2022 18.03.2022
DDPO IN OBVEZNOST KUPCEV STORITEV, DA DAVČNI UPRAVI PRIJAVIJO IN POSREDUJEJO DOKAZILA O ZNESKIH, KI SO JIH ZARAČUNALI PONUDNIKI STORITEV S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Neobstoj take obveznosti za povsem notranje storitve (C-52/21 in C-53/21) 24.02.2022 03.03.2022
DAVČNI ODTEGLJAJ OD FIKTIVNIH OBRESTI NA BREZOBRESTNO POSOJILO – Plačila obresti med povezanimi družbami iz različnih držav članic – Oprostitev plačila davčnega odtegljaja (C-257/20) 24.02.2022 04.03.2022
DDPO IN LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH VRST DRUŽB – Knjiženje prihodkov in pravic intelektualne lastnine – Načelo prikazovanja resnične in poštene slike – Postavke, prikazane v letnih računovodskih izkazih – Spoštovanje računovodskih načel (C-363/20) 13.01.2022 17.01.2022
DDPO IN AMORTIZACIJA DOBREGA IMENA TER DRŽAVNE POMOČI (C-50/19P) 06.10.2021 16.12.2021
OPROSTITEV PRESEŽNEGA DOBIČKA – Vnaprejšnje davčno stališče (tax ruling) – Davčna avtonomija držav članic (C-337/19P) 16.09.2021 20.09.2021
DAVČNA UGODNOST, KI VELJA ZA DIVIDENDE NA PODLAGI DELNIC, KI KOTIRAJO NA NACIONALNEM BORZNEM TRGU – Različno obravnavanje "tujih" dividend (C-449/20) 09.09.2021 16.09.2021
DRŽAVNE POMOČI – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in za nezakonito ter o odreditvi njene izterjave – Vnaprejšnja davčna stališča (tax rulings) – Oprostitev dohodkov od deležev – Ureditev med matično in odvisno družbo (T-516/18 in T-525/18) 12.05.2021 08.07.2021
DDPO IN KIDO - Obdavčitev dividend, ki jih izplača družba nerezidentka in ki so že obdavčene v drugi državi članici – Zgornja meja odbitka naloženega davka – Pravna dvojna obdavčitev (C-403/19) 25.02.2021 05.03.2021
DOLOČITEV OBDAVČLJIVEGA DOHODKA DRUŽB – Povezane osebe – Izjemna ugodnost, ki jo podružnica rezidenta dodeli družbi nerezidentki (C-558/19) 08.10.2020 09.10.2020
MATIČNE IN HČERINSKE DRUŽBE TER DDPO – Vertikalna in horizontalna davčna integracija (C-749/18) 14.05.2020 19.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 175