aktualno arhiv vse     Število vpisov: 170
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SKLEP, S KATERIM JE BILA POMOČ RAZGLAŠENA ZA NEZDRUŽLJIVO Z NOTRANJIM TRGOM IN ZA NEZAKONITO TER S KATERIM JE BILO ODREJENO, NAJ SE ZAGOTOVI NJENO VRAČILO – Vnaprejšnje davčno stališče (tax ruling) – Neodvisno tržno načelo (C-885/19P in C-898/19P) 08.11.2022 11.11.2022
OPROSTITEV DIVIDEND, KI JIH IZPLAČA ODVISNA DRUŽBA, NA RAVNI MATIČNE DRUŽBE – Prenos presežkov dokončno obdavčenih dohodkov v naslednja davčna obdobja – Pripojitev družbe, ki ima presežke dokončno obdavčenih dohodkov, s strani druge družbe – Nacionalna ureditev, s katero je prenos teh presežkov na prevzemno družbo omejen (C-295/21) 20.10.2022 25.10.2022
DDPO IN DOLOČITEV OBDAVČLJIVEGA DOHODKA – Transakcije, povezane s tujino – Obveznost predložitve davčne dokumentacije o poslovnih razmerjih med osebami, ki so v razmerju soodvisnosti – Ocena in pribitek od obdavčljivega dohodka kot sankcije (C-431/21) 13.10.2022 18.10.2022
DDPO IN DAVČNA UREDITEV O PREPREČEVANJU IZOGIBANJA DAVKOM ZA SLAMNATE DRUŽBE – Določitev obdavčljivega dohodka na podlagi domnevnega minimalnega dohodka – Izključitev družb in subjektov, ki kotirajo na nacionalnih reguliranih trgih, s področja uporabe te davčne ureditve (C-433/21 in C-434/21) 06.10.2022 11.10.2022
ODBITEK DOKONČNIH IZGUB, KI JIH JE UTRPELA STALNA POSLOVNA ENOTA NEREZIDENTA – Država, ki se je pristojnosti za obdavčitev odpovedala na podlagi KIDO (C-538/20) 22.09.2022 10.11.2022
SHEME POMOČI, KI JIH JE UVEDLA VLADA GIBRALTARJA V ZVEZI Z DDPO – Neobdavčitev dohodkov od pasivnih obresti in licenčnin – Odbitek davka, plačanega v tujini zaradi preprečevanja dvojnega obdavčevanja (C-705/20) 15.09.2022 15.09.2022
DIVIDENDE IZ DELEŽEV V RAZPRŠENEM LASTNIŠTVU – Vračilo davka od dohodka iz kapitala, ki ga je plačala družba rezidentka – KIDO in Direktiva (C-572/20) 16.06.2022 20.06.2022
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Preprečevanje ekonomskega dvojnega obdavčevanja dividend (C-556/20) 12.05.2022 13.05.2022
PROSTI PRETOK KAPITALA IN DDPO – Oprostitev investicijskih skladov – Pogoj v zvezi z ustanovitvijo sklada na podlagi pogodbenega prava (C-342/20) 07.04.2022 07.04.2022
PROSTI PRETOK KAPITALA IN OBDAVČITEV DIVIDEND – Rezidenčni in nerezidenčni KNP – Pri viru odtegnjen davek, ki se nanaša le na dividende, izplačane nerezidenčnim KNP (C-545/19) 17.03.2022 18.03.2022
DDPO IN OBVEZNOST KUPCEV STORITEV, DA DAVČNI UPRAVI PRIJAVIJO IN POSREDUJEJO DOKAZILA O ZNESKIH, KI SO JIH ZARAČUNALI PONUDNIKI STORITEV S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Neobstoj take obveznosti za povsem notranje storitve (C-52/21 in C-53/21) 24.02.2022 03.03.2022
DAVČNI ODTEGLJAJ OD FIKTIVNIH OBRESTI NA BREZOBRESTNO POSOJILO – Plačila obresti med povezanimi družbami iz različnih držav članic – Oprostitev plačila davčnega odtegljaja (C-257/20) 24.02.2022 04.03.2022
DDPO IN LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH VRST DRUŽB – Knjiženje prihodkov in pravic intelektualne lastnine – Načelo prikazovanja resnične in poštene slike – Postavke, prikazane v letnih računovodskih izkazih – Spoštovanje računovodskih načel (C-363/20) 13.01.2022 17.01.2022
DDPO IN AMORTIZACIJA DOBREGA IMENA TER DRŽAVNE POMOČI (C-50/19P) 06.10.2021 16.12.2021
OPROSTITEV PRESEŽNEGA DOBIČKA – Vnaprejšnje davčno stališče (tax ruling) – Davčna avtonomija držav članic (C-337/19P) 16.09.2021 20.09.2021
DAVČNA UGODNOST, KI VELJA ZA DIVIDENDE NA PODLAGI DELNIC, KI KOTIRAJO NA NACIONALNEM BORZNEM TRGU – Različno obravnavanje "tujih" dividend (C-449/20) 09.09.2021 16.09.2021
DRŽAVNE POMOČI – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in za nezakonito ter o odreditvi njene izterjave – Vnaprejšnja davčna stališča (tax rulings) – Oprostitev dohodkov od deležev – Ureditev med matično in odvisno družbo (T-516/18 in T-525/18) 12.05.2021 08.07.2021
DDPO IN KIDO - Obdavčitev dividend, ki jih izplača družba nerezidentka in ki so že obdavčene v drugi državi članici – Zgornja meja odbitka naloženega davka – Pravna dvojna obdavčitev (C-403/19) 25.02.2021 05.03.2021
DOLOČITEV OBDAVČLJIVEGA DOHODKA DRUŽB – Povezane osebe – Izjemna ugodnost, ki jo podružnica rezidenta dodeli družbi nerezidentki (C-558/19) 08.10.2020 09.10.2020
MATIČNE IN HČERINSKE DRUŽBE TER DDPO – Vertikalna in horizontalna davčna integracija (C-749/18) 14.05.2020 19.05.2020
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Pojma »družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva« in »corporation tax v Združenem kraljestvu« – Družbe, registrirane v Gibraltarju, ki so tam zavezane za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (C-458/18) 02.04.2020 08.04.2020
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN DAVEK NA OGLAŠEVALSKE DEJAVNOSTI, KI TEMELJI NA PROMETU – Obveznosti v zvezi z registracijo pri davčni upravi (C-482/18) 03.03.2020 05.03.2020
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTAVNOTIVE – Prenos davčnega rezidentstva v to drugo državo članico – Nacionalna ureditev, ki ne omogoča uveljavljanja davčne izgube, ki je bila ustvarjena v državi članici ustanovitve pred prenosom sedeža (C-405/18) 27.02.2020 04.03.2020
VKLJUČITEV DIVIDENDE, KI JO RAZDELI ODVISNA DRUŽBA, V DAVČNO OSNOVO MATIČNE DRUŽBE – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav – Odbitek razdeljene dividende od davčne osnove matične družbe in prenos presežka v naslednja davčna leta brez časovne omejitve – Vrstni red prištevanja davčnih odbitkov od dobička – Izguba davčne ugodnosti (C-389/18) 19.12.2019 20.12.2019
OBDAVČENJE POKOJNINSKIH SKLADOV – Ureditev države članice, ki pokojninskim skladom rezidentom omogoča, da zmanjšajo svoj obdavčljivi dobiček tako, da odbijejo rezerve, namenjene za plačilo pokojnin, in da davek, obračunan od dividend, odbijejo od davka od dohodkov pravnih oseb (C-641/17) 13.11.2019 14.11.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 170