aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
VERIŽNO OBDAVČENJE – RAZLIČNO OBRAVNAVANJE GLEDE NA DRŽAVO ČLANICO SEDEŽA DRUŽBE VNUKINJE – Vračilo neupravičeno obračunanega davčnega odtegljaja – Obveznost vložitve predloga za sprejetje predhodne odločb (C-416/17) 09.10.2018
PRI VIRU ODTEGNJENI DAVEK OD BRUTO ZNESKA DIVIDEND, KI IZVIRAJO IZ DOMAČE DRŽAVE, IZPLAČANIH DRUŽBAM NEREZIDENTKAM – Odlog obdavčitve dividend, izplačanih družbi rezidentki, če ta v davčnem obdobju zabeleži izgubo – Različno obravnavanje (C-575/17) 27.11.2018
DOHODKI DRUŽBE S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI, KI IZHAJAJO IZ TERJATEV DRUŽBE S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI – Vključitev teh dohodkov v davčno osnovo davčnega zavezanca, ki je davčni rezident države članice (C-135/17) 28.02.2019
SKUPNI SISTEM OBDAVČEVANJA PLAČIL OBRESTI TER LICENČNIN MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Upravičeni lastnik obresti in licenčnin – Družba s sedežem v državi članici, ki povezani družbi s sedežem v drugi državi članici plača obresti, ki so potem v celoti ali skoraj v celoti nakazane zunaj ozemlja EU – Hčerinska družba, za katero velja obveznost odtegnitve davka pri viru od obresti (C-115/16, C-118/16, C-119/16 in c-299/16) 01.03.2019
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN HČERINSKIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Upravičeni lastnik razdeljenega dobička – Družba s sedežem v državi članici, ki povezani družbi s sedežem v drugi državi članici plača dividende, ki se v celoti ali skoraj v celoti potem prenesejo zunaj ozemlja EU – Hčerinska družba, za katero velja obveznost odtegnitve davka na dobiček pri viru (C-116/16 in C-117/16) 01.03.2019
VRAČILO DAVKA NA DIVIDENDE – Shema, razširjena na družbe s sedežem zunaj ozemlja države članice – Davek na dividende kot državna pomoč (C-598/17) 03.07.2019
KAPITALSKI DOBIČKI PRI ZAMENJAVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Prenos vrednostnih papirjev, prejetih ob zamenjavi – Kapitalski dobiček, katerega obdavčitev je bila odložena – Obdavčitev po različnih pravilih o davčni osnovi in stopnji – Znižanje davčne osnove ob upoštevanju obdobja imetništva vrednostnih papirjev (C-662/18 in C-672/18) 18.09.2019
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje zneska, ki ga družbe, ki imajo v drugi državi članici stalno poslovno enoto, ki ustvarja dohodek, ki je na podlagi konvencije o preprečevanju dvojnega obdavčevanja davka oproščen, lahko odbijejo (C-459/18) 22.10.2019
OBDAVČENJE POKOJNINSKIH SKLADOV – Ureditev države članice, ki pokojninskim skladom rezidentom omogoča, da zmanjšajo svoj obdavčljivi dobiček tako, da odbijejo rezerve, namenjene za plačilo pokojnin, in da davek, obračunan od dividend, odbijejo od davka od dohodkov pravnih oseb (C-641/17) 14.11.2019
VKLJUČITEV DIVIDENDE, KI JO RAZDELI ODVISNA DRUŽBA, V DAVČNO OSNOVO MATIČNE DRUŽBE – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav – Odbitek razdeljene dividende od davčne osnove matične družbe in prenos presežka v naslednja davčna leta brez časovne omejitve – Vrstni red prištevanja davčnih odbitkov od dobička – Izguba davčne ugodnosti (C-389/18) 20.12.2019
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTAVNOTIVE – Prenos davčnega rezidentstva v to drugo državo članico – Nacionalna ureditev, ki ne omogoča uveljavljanja davčne izgube, ki je bila ustvarjena v državi članici ustanovitve pred prenosom sedeža (C-405/18) 04.03.2020
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN DAVEK NA OGLAŠEVALSKE DEJAVNOSTI, KI TEMELJI NA PROMETU – Obveznosti v zvezi z registracijo pri davčni upravi (C-482/18) 05.03.2020
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Pojma »družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva« in »corporation tax v Združenem kraljestvu« – Družbe, registrirane v Gibraltarju, ki so tam zavezane za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (C-458/18) 08.04.2020
MATIČNE IN HČERINSKE DRUŽBE TER DDPO – Vertikalna in horizontalna davčna integracija (C-749/18) 19.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164