aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00. UVOD in OKVIR SRS (2016) 01.01.2016 [!] 10.12.2015
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2016 [!] 10.12.2015
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva 01.01.2016 [!] 10.12.2015
02. SRS 2 (2016) - Pojasnilo 1 - Emisijski kuponi 01.01.2016 [!] 29.08.2016
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe 01.01.2016 [!] 10.12.2015
03. SRS 3 (2016) - Pojasnilo 1 - Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe) 01.01.2016 [!] 29.08.2016
04. SRS 4 (2016) - Zaloge 01.01.2016 [!] 10.12.2015
05. SRS 5 (2016) - Pojasnilo 1 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2016 [!] 29.08.2016
05. SRS 5 (2016) - Terjatve 01.01.2016 [!] 10.12.2015
06. SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine 01.01.2016 [!] 11.12.2015
07. SRS 7 (2016) - Denarna sredstva 01.01.2016 [!] 11.12.2015
08. SRS 8 (2016) - Kapital 01.01.2016 [!] 11.12.2015
09. SRS 9 (2016) - Dolgovi 01.01.2016 [!] 11.12.2015
10. SRS 10 (2016) - Rezervacije 01.01.2016 [!] 11.12.2015
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve 01.01.2016 [!] 11.12.2015
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev 01.01.2016 [!] 11.12.2015
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil 01.01.2016 [!] 11.12.2015
14. SRS 14 (2016) - Odhodki 01.01.2016 [!] 11.12.2015
15. SRS 15 (2016) - Prihodki 01.01.2016 [!] 31.12.2018 11.12.2015
15. SRS 15 (2019) - Prihodki 01.01.2019 [!] 28.08.2018
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 01.01.2016 [!] 11.12.2015
17. SRS 17 (2016) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 01.01.2016 [!] 11.12.2015
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 11.12.2015
21. SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 28.11.2016
22. SRS 22 (2016) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 11.12.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33