aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV MED DRUŽBO S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI IN DRUŽBO S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI, POGODBENICI SPORAZUMA EGP – Zavrnitev davčne ugodnosti – Sporazum o medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah (C-48/11) 23.07.2012 23.07.2012 23.07.2012
ODBITEK STROŠKOV, NASTALIH ZA PLAČILO STORITEV IZ NASLOVA POSLOVNIH STROŠKOV - Stroški, nastali v zvezi s ponudnikom storitev, ki ima sedež v drugi državi članici, v kateri ni zavezan k plačilu davka od dohodkov oziroma v njej zanj velja veliko ugodnejša davčna ureditev (C-318/10) 06.07.2012 06.07.2012 06.07.2012
SISTEM USKLADITVE DAVČNIH VREDNOSTI SREDSTEV – Obdavčitev kapitalskih dobičkov in državna pomoč (C-452/10 P) 21.06.2012 21.06.2012 21.06.2012
OPROSTITEV PLAČILA DDPO ZA DEL RAČUNOVODSKIH REZERVACIJ - Ravnanje države kot preudarnega zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu (C-124/10 P) 05.06.2012 05.06.2012 05.06.2012
OBDAVČITEV DIVIDEND - Različno obravnavanje dividend, izplačanih KNPVP, ki niso rezidenti, pri katerih se davek odtegne pri viru, in dividend, izplačanih KNPVP, ki so rezidenti, pri katerih se davek ne odtegne – Nujnost upoštevanja položaja imetnikov enot premoženja pri presoji skladnosti nacionalnega ukrepa s prostim pretokom kapitala (od C-338/11 do C-347/11) 11.05.2012 11.05.2012 11.05.2012
DDPO IN OLAJŠAVA ZA SKUPINO - Izključitev prenosa izgub stalne poslovne enote s sedežem v Združenem Kraljestvu družbe nerezidentke na družbo rezidentko, ki je povezana s konzorcijem (C-18/11) 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012
Pravilnik o transfernih cenah (Pravilnik-TC; neuradno prečiščeno besedilo) 21.01.2012 [!] 23.01.2012
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 01.01.2012 [!] 05.10.2012
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN KIDO – Prepoved odbitja davka, ki je bil v drugih državah članicah odmerjen, ne pa plačan (C-157/10) 08.12.2011 08.12.2011 08.12.2011
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTANOVITVE – Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, ki se nanaša na sredstva družbe, ki prenese sedež iz ene države članice v drugo državo članico (C-371/10) 29.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
DAVČNA UREDITEV – GIBRALTAR – OFFSHORE DRUŽBE (C-106/09-P in C-107/09-P) 16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
SKUPNI SISTEM ZA ZDRUŽITVE, DELITVE, PRENOSE SREDSTEV IN ZAMENJAVE KAPITALSKIH DELEŽEV DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Veljavni komercialni razlogi – Domneva, da gre za davčno utajo (C-126/10) 10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011
OBDAVČITEV DIVIDEND – Dividende, ki so izplačane družbam s sedežem na nacionalnem ozemlju in družbam s sedežem v drugi državi članici EU ali državi EGP (C-284/09) 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011
ODBITEK DAVKA ZA PRIHODKE OD POSOJIL, DANIH ZA NAKUP SREDSTEV, KI SE UPORABLJAJO NA NACIONALNEM OZEMLJU – Izključitev sredstev, katerih pravica do uporabe je prenesena na tretjo osebo s sedežem v drugi državi članici (C-9/11) 14.10.2011 14.10.2011 14.10.2011
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA DIVIDENDE IZPLAČANE NEREZIDENČNIM POKOJNINSKIM SKLADOM - Razlika v obravnavanju napram rezidenčnim skladom (C-493/09) 06.10.2011 06.10.2011 06.10.2011
DAVČNO OBRAVNAVANJE DIVIDEND – Nacionalna ureditev, ki določa davčni odbitek za dividende, ki so jih izplačale družbe rezidentke, ki so hčerinske družbe ene matične družbe in zavrnitev pravice do davčnega odbitka za dividende, ki jih izplačajo odvisne družbe nerezidentke (C-310/09) 16.09.2011 16.09.2011 16.09.2011
DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZADRUGE IN OPREDELITEV DRŽAVNE POMOČI (od C-78/08 do C-80/08) 08.09.2011 08.09.2011 08.09.2011
SKUPNI SISTEM OBDAVČEVANJA PLAČIL OBRESTI TER LICENČNIN MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Določitev davčne osnove za odmero davka od dohodka iz dejavnosti (C-397/09) 22.07.2011 22.07.2011 22.07.2011
OBDAVČITEV POSOJILA, KI GA JE NAJELA KAPITALSKA DRUŽBA PRI OSEBI, KI JE UPRAVIČENA DO DELEŽA DOBIČKA TE DRUŽBE - Pravica države članice, da ponovno uvede davek, ki je bil odpravljen na dan njenega pristopa k Evropski uniji (C-212/10) 17.06.2011 17.06.2011 17.06.2011
MOŽNOST ODBITJA DONACIJ, NAMENJENIH RAZISKOVALNIM IN IZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM - Omejitev možnosti odbitja na donacije, namenjene ustanovam s sedežem na nacionalnem ozemlju (C-10/10) 16.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
DAVČNE SPODBUDE ZA PODJETJA, KI SE UDELEŽUJEJO SEJMOV V TUJINI - Nedovoljena državna pomoč (C-305/09) 06.05.2011 06.05.2011 06.05.2011
UGODNEJŠE DAVČNO OBRAVNAVANJE ZA OBVEZNICE JAVNEGA DOLGA (C-20/09) 08.04.2011 08.04.2011 08.04.2011
DELNI ODPIS DAVČNEGA DOLGA V OKVIRU POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE KOT POMOČ, KI NI ZDRUŽLJIVA S TRGOM (C-507/08) 08.03.2011 08.03.2011 08.03.2011
IZVZEMANJE DOMAČIH IN TUJIH DIVIDEND IZ OBDAVČITVE Z DDPO (C-436/08 in C-437/08) 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun 01.07.2010 28.06.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164