aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pojem‚ pri viru odtegnjeni davek – Uporaba dajatve v višini 5 % pri distribuciji dividend in povračilo zvišanega davka, zaradi končnega obračuna italijanske odvisne družbe svoji matični družbi s sedežem na Nizozemskem na podlagi dvostranske KIDO (C-338/08 in C-339/08) 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010
Izjemna ali neodplačna ugodnost, ki jo družba rezidentka odobri družbi s sedežem v drugi državi članici – Povezane družbe - Vštetje zneska zadevne ugodnosti v lastni dobiček družbe rezidentke, ki je to ugodnost odobrila - Enakomerna porazdelitev pristojnosti za obdavčitev med državami članicami (C-311/08) 16.03.2010 16.03.2010 16.03.2010
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 15.03.2010
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 04.05.2010
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (izdaja - 2010) 01.01.2010 [!] 05.12.2012
ZAKON O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015 (ZRPPR1015) 01.01.2010 17.11.2015 09.11.2009
DIREKTIVA SVETA 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (kodificirana različica) 15.12.2009 14.07.2015
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH PRIZNA OZEMELJSKA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčne oprostitve – Odločbe, s katerimi so bile sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je bilo naloženo vračilo izplačanih pomoči (od T-30/01 do T-32/01 in od T-86/02 do T-88/02) 01.12.2009 01.12.2009 01.12.2009
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH DODELI TERITORIALNA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčni dobropis v višini 45% zneska naložb – Odločbe, s katerimi so sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je naloženo vračilo že izplačanih pomoči (od T-227/01 do T-229/01, T-265/01, T-266/01 in T-270/01) 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009
ZAKON O DAVKU NA TONAŽO (ZDTon - neuradno prečiščeno besedilo) 31.10.2009 20.11.2009
ZAKON O DAVKU NA TONAŽO (ZDTon-UPB1 - uradno prečiščeno besedilo) 31.10.2009 01.12.2009
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE ALI REGISTRIRANEGA SEDEŽA IZ ENE DRŽAVE ČLANICE V DRUGO – Dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih opravljajo v državi članici podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v drugi državi članici (C-397/07) 21.07.2009 21.07.2009 21.07.2009
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 02.09.2009
ČEZMEJNA ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV – Pravila države članice, ki ohranitev računovodske vrednosti prenesenih kapitalskih deležev, prejetih v zameno za nove kapitalske deleže, in s tem davčno nevtralnost prenosa pogojujejo s tem, da je ta vrednost prenesena v davčno bilanco tuje družbe prevzemnice (C-285/07) 12.12.2008 12.12.2008 12.12.2008
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA - Nacionalna ureditev, ki pravico do davčne ugodnosti pridržuje za sredstva, ki se uporabljajo v stalni poslovni enoti na nacionalnem ozemlju - Izključitev sredstev, danih v uporabo proti plačilu in uporabljanih zlasti v drugih državah članicah (C-330/07) 04.12.2008 05.12.2008
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom 13.07.2008 03.10.2008
ODHODKI, KI SE NANAŠAJO NA UDELEŽBO V DOBIČKU - Nemožnost odbijanja pristojbin in stroškov, ki se nanašajo na delež v odvisni družbi – Fiksna določitev zneska navedenih stroškov – Največ 5 % dobička, ki ga je razdelila odvisna družba – Vključevanje davčnih odbitkov (C-27/07) 10.04.2008 10.04.2008 10.04.2008
Seznam držav iz 8., 24., 25., 30. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 05.03.2008 [!] 08.05.2008
OBVESTILO o odobritvi sheme državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo 01.01.2008 31.12.2018 16.02.2009
PROST PRETOK KAPITALA – Nacionalna davčna zakonodaja, ki za deleže določa oprostitev DDPO – Oprostitev pri viru odtegnjenega davka – Uporaba za družbe prejemnice dividend, ki imajo svoj sedež ali stalno poslovno enoto v državi članici, ki določa oprostitev, in katerih deleži so oproščeni DDPO – Zavrnitev uporabe oprostitve pri viru odtegnjenega davka za dividende, izplačane družbi prejemnici dividend, ki v navedeni državi članici nima niti svojega sedeža niti stalne poslovne enote (C-379/05) 23.11.2007 23.11.2007 23.11.2007
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 13.06.2007
NEODBITNOST FINANČNIH STROŠKOV, KI SO EKONOMSKO POVEZAVI Z DAVKA OPROŠČENIMI DIVIDENDAMI - Pravica matične družbe odbiti stroške, ki se nanašajo na njen delež – Dividende, ki jih distribuira posredna odvisna družba, ki ima sedež v drugi državi članici, kot je sedež matične družbe (C-471/04) 06.06.2007 06.06.2007 06.06.2007
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - svoboda ustanavljanja – prosti pretok kapitala – Direktiva 90/435/EGS – DDPO – razdelitev dividend – preprečevanje ali zmanjševanje verižnega obdavčevanja – oprostitev – davčni odbitek – akontacija DDPO (C-446/04) 01.06.2007 01.06.2007 01.06.2007
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC - neuradno prečiščeno besedilo) 13.02.2007 31.12.2009 13.02.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164