aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
OPROSTITEV OD OBDAVČENJA DIVIDEND, KI SO JIH IZPLAČALE HČERINSKE DRUŽBE, KI SO DEL POVEZANE DAVČNE SKUPINE – Dividende, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke – Obdavčevanje skupin (C-386/14) 03.09.2015
VMESNA OBDAVČITEV DOHODKOV NACIONALNE USTANOVE IZ KAPITALA IN IZ ODSVOJITVE DELEŽEV - Zavrnitev pravice, da se od DO odštejejo donacije v korist prejemnikov nerezidentov (C-589/13) 22.09.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DIVIDEND PORTFELJEV DELNIC – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev rezidentov in nerezidentov (C-10/14, C-14/14 in C-17/14) 23.09.2015
PRIDOBITEV KAPITALSKEGA DELEŽA V HČERINSKI DRUŽBI - Amortizacija dobrega imena - Omejitev na deleže v družbah rezidentkah (C-66/14) 12.10.2015
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (izdaja - 2010) 01.01.2010 [!] 05.12.2012
ZDRUŽITEV Z ZAMENJAVO KAPITALSKIH DELEŽEV – Davčna utaja ali izogibanje plačilu davka (C-28/95) 04.11.2015
STALNA POSLOVNA ENOTA NEREZIDENTA – Izogibanje dvojnega obdavčevanja z oprostitvijo dohodkov stalne poslovne enote nerezidentke – Upoštevanje izgub take stalne poslovne enote – Ponovno vštetje predhodno odbitih izgub ob prenosu stalne poslovne enote nerezidentke (C-388/14) 23.12.2015
DAVČNA ZAKONODAJA, KI SE NANAŠA NA PRENOS IZGUB V PRIHODNJA DAVČNA LETA (T-287/11) 16.03.2016
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE REZIDENČNIH IN NEREZIDENČNIH POKOJNINSKIH SKLADOV – Pavšalna obdavčitev rezidenčnih pokojninskih skladov na podlagi fiktivnega donosa – Odtegnitev pri viru, uporabljena za dohodke od dividend, ki jih prejmejo nerezidenčni pokojninski skladi (C-252/14) 03.06.2016
OBDAVČITEV PREJETIH OBRESTI – Različno obravnavanje finančnih institucij rezidentk in finančnih institucij nerezidentk (C-18/15) 18.07.2016
DIREKTIVA SVETA (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga 01.01.2019 05.08.2016
ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2016 [!] 18.10.2016
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (neuradno prečiščeno besedilo) 15.10.2016 18.10.2016
DAVČNA ZAKONODAJA GLEDE PODKAPITALIZACIJE HČERINSKIH DRUŽB – Vključitev ali oprostitev za posojila, ki jih plača hčerinska družba posojilojemalka nerezidentka ali rezidentka (C-593/14) 22.12.2016
DDPO IN AMORTIZACIJA DOBREGA IMENA TER DRŽAVNE POMOČI (C-20/15P in C-20/15P) 10.01.2017
MATIČNE DRUŽBE IN ODVISNE DRUŽBE, KI IMAJO SEDEŽ V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Družba, ki je zavezanec za davek, brez možnosti izbire ali oprostitve (C-448/15) 09.03.2017
DRUŽBE IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC IN SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE PRI ZDRUŽITVI S PRIPOJITVIJO – Predhodno dovoljenje davčne uprave – Davčna utaja ali izogibanje plačilu davka (C-14/16) 09.03.2017
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Preprečevanje dvojnega obdavčevanja – Dodatni prispevek v višini 3 % k DDPO (C-365/16) 17.05.2017
DDPO IN IZPLAČILO DIVIDEND – Pri viru odtegnjeni davek– Dvojno obdavčevanje – Fairness tax (C-68/15) 17.05.2017
DAVČNA OPROSTITEV, KI SE UPORABLJA ZA OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE, KI IZPOLNJUJEJO NEKATERE ZAKONSKE POGOJE – Banke s sedežem v Belgiji in banke s sedežem v drugi državi članici (C-580/15) 09.06.2017
POJEM POSLOVNA ENOTA IN MEDNARODNA SODNA PRISTOJNOST (C-617/15) 09.08.2017
DIVIDENDE, KI JIH HČERINSKA DRUŽBA REZIDENTKA RAZDELI MATIČNI DRUŽBI NEREZIDENTKI, KI JE V NEPOSREDNI ALI POSREDNI LASTI REZIDENTOV TRETJIH DRŽAV (C-6/16) 08.09.2017
OBDAVČENJE OBRESTI IZ VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN UPORABA KIDO – Pojem terjatve z udeležbo pri dobičku (C-648/15) 13.09.2017
ZAVRNITEV PRIZNANJA DAVČNEGA ODBITKA DELNIČARJEM, KI NISO ZAVEZANCI ZA DAVEK NA DOHODEK OD INVESTICIJ, ZA DIVIDENDE, KI IZHAJAJO IZ TUJEGA PRIHODKA (C-628/15) 18.09.2017
MATIČNE IN ODVISNE DRUŽBE IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC - Neupoštevanje obstoja povezave med obrestmi na posojila in financiranjem kapitalske udeležbe, na podlagi katere je prišlo do izplačila dividend (C-39/16) 06.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164