aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ČEZMEJNA ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV – Pravila države članice, ki ohranitev računovodske vrednosti prenesenih kapitalskih deležev, prejetih v zameno za nove kapitalske deleže, in s tem davčno nevtralnost prenosa pogojujejo s tem, da je ta vrednost prenesena v davčno bilanco tuje družbe prevzemnice (C-285/07) 12.12.2008 12.12.2008 12.12.2008
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-123/11) 27.07.2012 27.07.2012 27.07.2012
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-446/03) 11.05.2006
DAJATEV ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODRUŽNICI - Osnova za izračun dajatev, ki jo mora plačati podjetje s sedežem na nacionalnem ozemlju – Upoštevanje stroškov plač delavcev, zaposlenih v podružnici s sedežem v drugi državi članici (C-96/08) 29.04.2010
DAVČNA OLAJŠAVA ZA SKUPINO – PRENOS IZGUB, KI JIH JE UTRPELA HČERINSKA DRUŽBA NEREZIDENTKA – Datum, na katerega je treba določiti dokončnost izgub hčerinske družbe nerezidentke (C-172/13) 09.02.2015
DAVČNA OPROSTITEV, KI SE UPORABLJA ZA OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE, KI IZPOLNJUJEJO NEKATERE ZAKONSKE POGOJE – Banke s sedežem v Belgiji in banke s sedežem v drugi državi članici (C-580/15) 09.06.2017
DAVČNA SKUPINA DRUŽB IZ ISTE SKUPINE – Položaj v katerem ima ena ali več vmesnih družb oziroma matična družba sedež v drugi državi članici (C-39/13, C-40/13 in C-41/13) 16.06.2014 16.06.2014 16.06.2014
DAVČNA UREDITEV – GIBRALTAR – OFFSHORE DRUŽBE (C-106/09-P in C-107/09-P) 16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
DAVČNA ZAKONODAJA GLEDE PODKAPITALIZACIJE HČERINSKIH DRUŽB – Vključitev ali oprostitev za posojila, ki jih plača hčerinska družba posojilojemalka nerezidentka ali rezidentka (C-593/14) 22.12.2016
DAVČNA ZAKONODAJA, KI DOLOČA MANJ UGODNO OBRAVNAVANJE PRISPEVKOV V SHEME POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, VPLAČANIH PRI ZAVAROVALNICAH S SEDEŽEM V TUJINI – Obdavčevanje glavnic in odkupnih vrednosti v Belgiji, plačanih upravičencem, ki so svoje stalno prebivališče prenesli v tujino (C-522/04) 27.07.2007
DAVČNA ZAKONODAJA, KI SE NANAŠA NA PRENOS IZGUB V PRIHODNJA DAVČNA LETA (T-287/11) 16.03.2016
DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZADRUGE IN OPREDELITEV DRŽAVNE POMOČI (od C-78/08 do C-80/08) 08.09.2011 08.09.2011 08.09.2011
DAVČNE SPODBUDE ZA PODJETJA, KI SE UDELEŽUJEJO SEJMOV V TUJINI - Nedovoljena državna pomoč (C-305/09) 06.05.2011 06.05.2011 06.05.2011
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH DODELI TERITORIALNA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčni dobropis v višini 45% zneska naložb – Odločbe, s katerimi so sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je naloženo vračilo že izplačanih pomoči (od T-227/01 do T-229/01, T-265/01, T-266/01 in T-270/01) 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH PRIZNA OZEMELJSKA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčne oprostitve – Odločbe, s katerimi so bile sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je bilo naloženo vračilo izplačanih pomoči (od T-30/01 do T-32/01 in od T-86/02 do T-88/02) 01.12.2009 01.12.2009 01.12.2009
DAVČNI ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje odbitnega zneska za družbe, ki imajo poslovne enote v tujini, ki ustvarjajo prihodke, oproščene davka na podlagi KIDO (C-350/11) 09.07.2013 09.07.2013 09.07.2013
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DIVIDEND PORTFELJEV DELNIC – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev rezidentov in nerezidentov (C-10/14, C-14/14 in C-17/14) 23.09.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA DIVIDENDE IZPLAČANE NEREZIDENČNIM POKOJNINSKIM SKLADOM - Razlika v obravnavanju napram rezidenčnim skladom (C-493/09) 06.10.2011 06.10.2011 06.10.2011
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA, KI GA MORA PREJEMNIK STORITEV S SEDEŽEM NA NACIONALNEM OZEMLJU UPORABITI ZA PLAČILO, DOLGOVANO PONUDNIKU STORITEV S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI (C-498/10) 22.10.2012 22.10.2012 22.10.2012
DAVČNO OBRAVNAVANJE DIVIDEND – Nacionalna ureditev, ki določa davčni odbitek za dividende, ki so jih izplačale družbe rezidentke, ki so hčerinske družbe ene matične družbe in zavrnitev pravice do davčnega odbitka za dividende, ki jih izplačajo odvisne družbe nerezidentke (C-310/09) 16.09.2011 16.09.2011 16.09.2011
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN KIDO – Prepoved odbitja davka, ki je bil v drugih državah članicah odmerjen, ne pa plačan (C-157/10) 08.12.2011 08.12.2011 08.12.2011
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje zneska, ki ga družbe, ki imajo v drugi državi članici stalno poslovno enoto, ki ustvarja dohodek, ki je na podlagi konvencije o preprečevanju dvojnega obdavčevanja davka oproščen, lahko odbijejo (C-459/18) 22.10.2019
DDPO IN AMORTIZACIJA DOBREGA IMENA TER DRŽAVNE POMOČI (C-20/15P in C-20/15P) 10.01.2017
DDPO IN IZPLAČILO DIVIDEND – Pri viru odtegnjeni davek– Dvojno obdavčevanje – Fairness tax (C-68/15) 17.05.2017
DDPO IN OLAJŠAVA ZA SKUPINO - Izključitev prenosa izgub stalne poslovne enote s sedežem v Združenem Kraljestvu družbe nerezidentke na družbo rezidentko, ki je povezana s konzorcijem (C-18/11) 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164