aktualno arhiv vse     Število vpisov: 404
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NIŽJA STOPNJA DDV – Enotna storitev, sestavljena iz dveh ločenih elementov – Selektivna uporaba nižje stopnje DDV za enega od teh elementov – Turistični ogled stadiona ter obisk muzeja (C-463/16) 18.01.2018 22.01.2018
POPUSTI, ODOBRENI NOSILCEM ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Znižanje davčne osnove za namene DDV – Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice – Načela, opredeljena v sodbi C-317/94 (C-462/16) 20.12.2017 21.12.2017
DAJATVE, POBRANE V NASPROTJU S PRAVOM UNIJE – OVIRE ZA VRAČILO PREPLAČILA DDV – Iztek roka za zastaranje davčne obveznosti (C-500/16) 20.12.2017 22.12.2017
TRŽENJSKA STRUKTURA, KI TEMELJI NA DOBAVI BLAGA PREK OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI – Obdavčitev tržne vrednosti blaga, določene v zadnji fazi trženja – Vključitev stroškov, ki jih imajo navedene osebe (C-305/16) 14.12.2017 15.12.2017
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana – Škodovanje finančnim interesom Evropske unije – Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije (C-42/17) 05.12.2017 06.12.2017
OMEJITEV PRAVICE DO ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE, ČE POGODBENI PARTNER NE OPRAVI PLAČILA – Polje proste presoje držav članic pri prenosu – Sorazmernost obdobja, v katerem mora podjetnik zagotavljati vnaprejšnje financiranje (C-246/16) 23.11.2017 24.11.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO OBJEKTOV ALI NJIHOVIH DELOV TER ZEMLJIŠČ, NA KATERIH STOJIJO – Načelo prepovedi zlorab – Uporaba, če ne obstajajo nacionalni predpisi za prenos tega načela (C-251/16) 23.11.2017 27.11.2017
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO SE ŠTEJE, DA JE DDV DEL CENE STORITVE, KI SE OPRAVI PRI OPRAVLJANJU SVOBODNEGA POKLICA – Najnižji zneski nagrad, ki jih določi poklicna organizacija odvetnikov (C-427/16 in C-428/16) 23.11.2017 28.11.2017
OPROSTITEV DDV, KI VELJA ZA DOBAVE OBJEKTOV – Prodaja objekta, ki ga je lastnik uporabljal za lastne potrebe in ki je bil pred to prodajo prenovljen – Pojem prva uporaba in prenova (C-308/16) 16.11.2017 17.11.2017
PODATKI, KI MORAJO BITI OBVEZNO NAVEDENI NA RAČUNIH – Pravica do odbitka DDV – Legitimno pričakovanje davčnega zavezanca, da so pogoji za pravico do odbitka izpolnjeni (C-374/16 in C-375/16) 15.11.2017 16.11.2017
MOŽNOST ODBITKA DOLGOVANEGA ALI PLAČANEGA VSTOPNEGA DDV – Izstopne transakcije v drugih državah članicah – Sistem oprostitve DDV v državi članici, v kateri se uveljavlja pravica do odbitka (C-507/16) 15.11.2017 22.11.2017
PRENEHANJE DRUŽBE, KATEREGA POSLEDICA JE NJEN IZBRIS IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV – Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun (C-552/16) 09.11.2017 13.11.2017
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA ZA NEKATERE DOBAVE BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV UPORABIJO NIŽJO STOPNJO DDV – Sveže pecivo in slaščice – Minimalni rok trajanja ali rok uporabnosti (C-499/16) 09.11.2017 14.11.2017
ODLOČBA O ODMERI DDV, KI JO IZDAJO NACIONALNI DAVČNI ORGANI, NE DA BI DAVČNEMU ZAVEZANCU OMOGOČILI DOSTOP DO INFORMACIJ IN DOKUMENTOV, KI SO PODLAGA ZA NAVEDENO ODLOČBO – Nacionalna ureditev, ki določa pravico do izjave in pravico do obveščenosti med upravnim davčnim postopkom (C-298/16) 09.11.2017 15.11.2017
VPIS V REGISTER ZAVEZANCEV ZA DDV – Nacionalna zakonodaja, s katero se zahteva predložitev zavarovanja – Boj proti utaji – Načelo prepovedi diskriminacije in retroaktivnosti (C-534/16) 26.10.2017 26.10.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA STORITVE, KI SO TESNO POVEZANE S ŠPORTOM – Pojem šport – Dejavnost s fizično prvino (C-90/16) 26.10.2017 27.10.2017
STORITVE PRODAJE IN NAMEŠČANJA NA NEPREMIČNINE – Opredelitev enotne transakcije za namene DDV – Francoski čezmorski departmaji – Nepristojnost Sodišča EU (C-303/16) 19.10.2017 23.10.2017
RAČUN, KI GA IZDA DAVČNI ZAVEZANEC, KI GA JE DAVČNA UPRAVA RAZGLASILA ZA NEDEJAVNEGA – Zavrnitev pravice do odbitka DDV– Neupoštevanje dokazov o neobstoju davčne utaje ali davčne izgube (C-101/16) 19.10.2017 20.10.2017
POGODBA O LIZINGU, RAZDRTA ZARADI NEPLAČILA NAJEMNIN – Zmanjšane ob preklicu ali odpovedi – Zmanjšanje ob popolnem ali delnem neplačilu – Razlikovanje (C-404/16) 12.10.2017 16.10.2017
SKUPNA PAVŠALNA UREDITEV ZA KMETE – Izključitev iz skupne ureditve – Pojem kategorija kmetov (C-262/16) 12.10.2017 17.10.2017
POGODBA O FINANČNEM LIZINGU Z MOŽNOSTJO ODKUPA – Dostava vozil po tipski pogodbi z vidika transakcij, obdavčljivih z DDV (C-164/16) 04.10.2017 04.10.2017
OPROSTITEV UVOZNIH DAJATEV ZA BLAGO ZANEMARLJIVE VREDNOSTI ALI NEKOMERCIALNEGA ZNAČAJA – Nacionalna ureditev, ki z DDV obdavčuje stroške prevoza dokumentov in blaga zanemarljive vrednosti, čeprav so ti postranski glede na neobdavčeno blago (C-273/16) 04.10.2017 06.10.2017
OBJEKTIVNI ELEMENTI, KI POTRJUJEJO NAMERO DAVČNEGA ZAVEZANCA, DA BO UVOŽENO BLAGO UPORABIL V OKVIRU SVOJE EKONOMSKE DEJAVNOSTI – Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici – Vračilo davka, ki je zaračunan za uvoženo blago (C-441/16) 21.09.2017 21.09.2017
STORITVE, KI JIH ZA SVOJE ČLANE OPRAVLJAJO NEODVISNE SKUPINE OSEB – Omejitev na neodvisne skupine, katerih člani opravljajo omejeno število poklicev – Oprostitev plačila DDV (C-326/15) 21.09.2017 22.09.2017
OPROSTITVE ZA DOLOČENE DEJAVNOSTI, KI SO V JAVNEM INTERESU – Oprostitve za storitve, ki jih za svoje člane opravijo neodvisne skupine oseb – Uporaba za zavarovalniške storitve (C-605/15) 21.09.2017 25.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 404