aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odločba Ustavnega sodišča - 5. in 9. člen ZDDPO-C (28.05.2004) 31.05.2004
Dopolnilna odločba Ustavnega sodišča - 9. člen ZDDPO-C (04.06.2004) 07.06.2004
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2003 30.04.2004 24.09.2004
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2004 12.02.2007 24.09.2004
Uredba o ekonomskih conah 30.03.2002 30.04.2004 28.09.2004
Uredba o ekonomskih conah (neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2004 28.09.2004
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu ("ODO-1 obrazec") 01.01.2005 31.12.2006 23.11.2004
PRAVILNIK O OBRAZCU ZA OBVESTILO V PRIMERU, KO NI DAVČNEGA ODTEGLJAJA, IN O NAČINU PREDLOŽITVE OBRAZCA DAVČNEMU ORGANU 01.01.2005 [!] 31.12.2005 24.11.2004
Odločba Ustavnega sodišča - 23. člen ZDDPO (29.11.2005) 01.12.2005
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-446/03) 11.05.2006
OBDAVČITEV BRUTO DOBIČKA INSTITUCIJ S PODROČJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV (C-22/03) 25.07.2006
NOTARSKI STROŠKI KOT POSREDNI DAVKI NA ZBIRANJE KAPITALA (C-165/03) 04.08.2006
Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja ('KIDO obrazci') 01.01.2007 09.01.2007
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC - neuradno prečiščeno besedilo) 13.02.2007 31.12.2009 13.02.2007
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC-UPB1 - uradno prečiščeno besedilo) 13.02.2007 31.12.2009 24.04.2007
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - svoboda ustanavljanja – prosti pretok kapitala – Direktiva 90/435/EGS – DDPO – razdelitev dividend – preprečevanje ali zmanjševanje verižnega obdavčevanja – oprostitev – davčni odbitek – akontacija DDPO (C-446/04) 01.06.2007 01.06.2007 01.06.2007
NEODBITNOST FINANČNIH STROŠKOV, KI SO EKONOMSKO POVEZAVI Z DAVKA OPROŠČENIMI DIVIDENDAMI - Pravica matične družbe odbiti stroške, ki se nanašajo na njen delež – Dividende, ki jih distribuira posredna odvisna družba, ki ima sedež v drugi državi članici, kot je sedež matične družbe (C-471/04) 06.06.2007 06.06.2007 06.06.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 13.06.2007
DAVČNA ZAKONODAJA, KI DOLOČA MANJ UGODNO OBRAVNAVANJE PRISPEVKOV V SHEME POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, VPLAČANIH PRI ZAVAROVALNICAH S SEDEŽEM V TUJINI – Obdavčevanje glavnic in odkupnih vrednosti v Belgiji, plačanih upravičencem, ki so svoje stalno prebivališče prenesli v tujino (C-522/04) 27.07.2007
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
PROST PRETOK KAPITALA – Nacionalna davčna zakonodaja, ki za deleže določa oprostitev DDPO – Oprostitev pri viru odtegnjenega davka – Uporaba za družbe prejemnice dividend, ki imajo svoj sedež ali stalno poslovno enoto v državi članici, ki določa oprostitev, in katerih deleži so oproščeni DDPO – Zavrnitev uporabe oprostitve pri viru odtegnjenega davka za dividende, izplačane družbi prejemnici dividend, ki v navedeni državi članici nima niti svojega sedeža niti stalne poslovne enote (C-379/05) 23.11.2007 23.11.2007 23.11.2007
ODHODKI, KI SE NANAŠAJO NA UDELEŽBO V DOBIČKU - Nemožnost odbijanja pristojbin in stroškov, ki se nanašajo na delež v odvisni družbi – Fiksna določitev zneska navedenih stroškov – Največ 5 % dobička, ki ga je razdelila odvisna družba – Vključevanje davčnih odbitkov (C-27/07) 10.04.2008 10.04.2008 10.04.2008
Seznam držav iz 8., 24., 25., 30. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 05.03.2008 [!] 08.05.2008
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom 13.07.2008 03.10.2008
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA - Nacionalna ureditev, ki pravico do davčne ugodnosti pridržuje za sredstva, ki se uporabljajo v stalni poslovni enoti na nacionalnem ozemlju - Izključitev sredstev, danih v uporabo proti plačilu in uporabljanih zlasti v drugih državah članicah (C-330/07) 04.12.2008 05.12.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164