aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC-UPB1 - uradno prečiščeno besedilo) 13.02.2007 31.12.2009 24.04.2007
Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja ('KIDO obrazci') 01.01.2007 09.01.2007
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu ("ODO-1 obrazec") 01.01.2005 31.12.2006 23.11.2004
PRAVILNIK O OBRAZCU ZA OBVESTILO V PRIMERU, KO NI DAVČNEGA ODTEGLJAJA, IN O NAČINU PREDLOŽITVE OBRAZCA DAVČNEMU ORGANU 01.01.2005 [!] 31.12.2005 24.11.2004
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2004 12.02.2007 24.09.2004
Uredba o ekonomskih conah (neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2004 28.09.2004
ZAKON O EKONOMSKIH CONAH (ZEC - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2003 30.04.2004 24.09.2004
Uredba o ekonomskih conah 30.03.2002 30.04.2004 28.09.2004
Odločba Ustavnega sodišča - 23. člen ZDDPO (29.11.2005) 01.12.2005
Dopolnilna odločba Ustavnega sodišča - 9. člen ZDDPO-C (04.06.2004) 07.06.2004
Odločba Ustavnega sodišča - 5. in 9. člen ZDDPO-C (28.05.2004) 31.05.2004
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-446/03) 11.05.2006
OBDAVČITEV BRUTO DOBIČKA INSTITUCIJ S PODROČJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV (C-22/03) 25.07.2006
NOTARSKI STROŠKI KOT POSREDNI DAVKI NA ZBIRANJE KAPITALA (C-165/03) 04.08.2006
DAVČNA ZAKONODAJA, KI DOLOČA MANJ UGODNO OBRAVNAVANJE PRISPEVKOV V SHEME POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, VPLAČANIH PRI ZAVAROVALNICAH S SEDEŽEM V TUJINI – Obdavčevanje glavnic in odkupnih vrednosti v Belgiji, plačanih upravičencem, ki so svoje stalno prebivališče prenesli v tujino (C-522/04) 27.07.2007
DAJATEV ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODRUŽNICI - Osnova za izračun dajatev, ki jo mora plačati podjetje s sedežem na nacionalnem ozemlju – Upoštevanje stroškov plač delavcev, zaposlenih v podružnici s sedežem v drugi državi članici (C-96/08) 29.04.2010
DAVČNA OLAJŠAVA ZA SKUPINO – PRENOS IZGUB, KI JIH JE UTRPELA HČERINSKA DRUŽBA NEREZIDENTKA – Datum, na katerega je treba določiti dokončnost izgub hčerinske družbe nerezidentke (C-172/13) 09.02.2015
POSTOPNO POBIRANJE DAVKA NA NEREALIZIRAN KAPITALSKI DOBIČEK – Ohranitev razdelitve davčne pristojnosti med državami članicami (C-657/13) 22.05.2015
ODSVOJITEV DELEŽEV, KI JIH IMA DRUŽBA REZIDENTKA V HČERI NEREZIDENTKI – Kapitalska izguba, nastala zaradi negativne tečajne razlike – Ureditev države članice, ki določa oprostitev za kapitalske dobičke in izključuje odbitek kapitalskih izgub (C-686/13) 11.06.2015
OPROSTITEV OD OBDAVČENJA DIVIDEND, KI SO JIH IZPLAČALE HČERINSKE DRUŽBE, KI SO DEL POVEZANE DAVČNE SKUPINE – Dividende, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke – Obdavčevanje skupin (C-386/14) 03.09.2015
VMESNA OBDAVČITEV DOHODKOV NACIONALNE USTANOVE IZ KAPITALA IN IZ ODSVOJITVE DELEŽEV - Zavrnitev pravice, da se od DO odštejejo donacije v korist prejemnikov nerezidentov (C-589/13) 22.09.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DIVIDEND PORTFELJEV DELNIC – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev rezidentov in nerezidentov (C-10/14, C-14/14 in C-17/14) 23.09.2015
PRIDOBITEV KAPITALSKEGA DELEŽA V HČERINSKI DRUŽBI - Amortizacija dobrega imena - Omejitev na deleže v družbah rezidentkah (C-66/14) 12.10.2015
ZDRUŽITEV Z ZAMENJAVO KAPITALSKIH DELEŽEV – Davčna utaja ali izogibanje plačilu davka (C-28/95) 04.11.2015
STALNA POSLOVNA ENOTA NEREZIDENTA – Izogibanje dvojnega obdavčevanja z oprostitvijo dohodkov stalne poslovne enote nerezidentke – Upoštevanje izgub take stalne poslovne enote – Ponovno vštetje predhodno odbitih izgub ob prenosu stalne poslovne enote nerezidentke (C-388/14) 23.12.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164