aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020 01.07.2014 17.01.2014
Krovna matična družba skupine, rezidentka tretje države in lastnica družb, ki želijo med seboj zamenjati izgube prek družb s sedežem v tretjih državah – Pogoj sedeža vezne družbe (C-80/12) 17.06.2014 17.06.2014 17.06.2014
DAVČNA SKUPINA DRUŽB IZ ISTE SKUPINE – Položaj v katerem ima ena ali več vmesnih družb oziroma matična družba sedež v drugi državi članici (C-39/13, C-40/13 in C-41/13) 16.06.2014 16.06.2014 16.06.2014
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE DIVIDEND, KI SE IZPLAČAJO INVESTICIJSKIM SKLADOM REZIDENTOM IN NEREZIDENTOM - Izključitev davčne oprostitve (C-190/12) 12.06.2014 12.06.2014 12.06.2014
IZPLAČILO DIVIDEND IZ DRŽAVE ČLANICE V NJENO ČEZMORSKO OZEMLJE – Davčni odtegljaj in posebna ureditev EU-ČDO (C-24/12 in C-27/12) 06.06.2014 06.06.2014 06.06.2014
NACIONALNI DDPO – Ureditev obdavčitve skupine, ki vključujejo tuje družbe (C-39/13, C-40/13 in C-41/13) 11.03.2014 11.03.2014 11.03.2014
PRENOS DELEŽEV IZ OSEBNE DRUŽBE V KAPITALSKO DRUŽBO –Takojšnja obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička (C-164/12) 24.01.2014 24.01.2014 24.01.2014
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.10.2013 [!] 31.12.2014 03.04.2015
OBRESTI OD PRESEŽKA POSOJIL KOT DAVČNO PRIZNAN ODHODEK - Obresti, ki jih plačuje družba rezidentka v zameno za sredstva, ki ji jih je posodila družba s sedežem v tretji državi (C-282/12) 03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013
NACIONALNA UREDITEV NA PODROČJU DDPO – Odbitnost nastalih izgub – Neodbitnost v primeru spremembe lastništva (C-6/12) 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013
DAVČNI ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje odbitnega zneska za družbe, ki imajo poslovne enote v tujini, ki ustvarjajo prihodke, oproščene davka na podlagi KIDO (C-350/11) 09.07.2013 09.07.2013 09.07.2013
DIREKTIVA SVETA 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 14.07.2015
SPORAZUM MED ŠVICO IN EU IN DAVČNE UGODNOSTI FIZIČNIH OSEB - Zavrnitev zaprosila za skupno obdavčenje (C-425/11) 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
ZDRUŽITEV MATIČNE DRUŽBE S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI S HČERINSKO DRUŽBO, KI IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Odbitje izgub s strani matične družbe, pri čemer so izgube nastale pri dejavnostih hčerinske družbe – Izključitev za hčerinske družbe nerezidentke (C-123/11) 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu ("ODO-1 obrazec" - neuradno prečiščeno besedilo) 19.01.2013 21.01.2013
PREPREČEVANJE DVOJNEGA EKONOMSKEGA OBDAVČEVANJA – Likvidacija odvisnega podjetja po združitvi (C-371/11) 27.12.2012 27.12.2012 27.12.2012
OBDAVČITEV KAPITALSKEGA DOBIČKA, KI GA PRENOSNA DRUŽBA USTVARI OB PRENOSU SREDSTEV – Pogoj, da so v bilanci stanja prenosne družbe ovrednotena rezervna sredstva v višini ustvarjenega kapitalskega dobička (C-207/11) 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - Razlaga C-446/04 (C-35/11) 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012
OBDAVČITEV DIVIDEND, IZPLAČANIH NEREZIDENČNIM POKOJNINSKIM SKLADOM - Prosti pretok kapitala in neizpolnitev obveznosti države (C-342/10) 13.11.2012 13.11.2012 13.11.2012
OBDAVČITEV DOHODKOV IZ KAPITALA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA PRI INVESTICIJSKIH DRUŽBAH REZIDENTKAH IN NEREZIDENTKAH – Davčni odtegljaj in odbitek davčnega odtegljaja (C-387/11) 25.10.2012 25.10.2012 25.10.2012
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA, KI GA MORA PREJEMNIK STORITEV S SEDEŽEM NA NACIONALNEM OZEMLJU UPORABITI ZA PLAČILO, DOLGOVANO PONUDNIKU STORITEV S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI (C-498/10) 22.10.2012 22.10.2012 22.10.2012
POSTOPEK PRI OBDAVČITVI PRI ZDRUŽITVAH IN DELITVAH - Vloga za izdajo dovoljenja, ki jo je treba vložiti najmanj 30 dni pred predvideno transakcijo (C-603/10) 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012
DDPO IN PRENOS IZGUBE - Nacionalna zakonodaja, ki izključuje, da bi izgube, nastale na nacionalnem ozemlju, enota nerezidentka družbe, ustanovljene v drugi državi članici, prenesla na družbo iste skupine s sedežem na nacionalnem ozemlju (C-18/11) 14.09.2012 14.09.2012 14.09.2012
PRENOS DAVČNEGA REZIDENTSTVA - Prenos premoženja in takojšnja obdavčitev ob zapustitvi ozemlja (C-38/10) 10.09.2012 10.09.2012 10.09.2012
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-123/11) 27.07.2012 27.07.2012 27.07.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164