aktualno arhiv vse     Število vpisov: 148
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PLAČEVANJE AKONTACIJE DOHODNINE PRI S.P.-jih NORMIRANCIH V LETU 2023 21.04.2023 21.02.2023
IZDAN DOBROPIS ZA IZVEDENE TRANSAKCIJE TER ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV – Dolžnost dokazovanja v DIN, da je dobavitelj dejansko obvestil kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV 09.04.2018 09.04.2018
ZAVAROVANJE IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI – Zadržanje vračila presežka DDV davčnega zavezanca iz naslova preveč plačanega DDV po obračunu DDV 06.03.2018 06.03.2018
IZREK GLOBE ODGOVORNI OSEBI ZARADI NEPREDLOŽITVE OZ. PREPOZNE PREDLOŽITVE OBRAČUNA DAVKA 30.05.2017 08.06.2017
OBVEZNOST PLAČILA Z NAKAZILOM NA TRANSAKCIJSKI RAČUN PRI NAKUPU RABLJENE PREMIČNINE OD FIZIČNE OSEBE 24.05.2017 30.05.2017
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN DRUGEGA PRAVNEGA RAZMERJA, KI SE POROČAJO V OBRAZCU REK – Rok za plačilo prispevkov od 1.1.2017 naprej 13.01.2017 13.01.2017
DOLŽNOST PREDLOŽITVE OBRAZCEV REK ZA V POSTOPKU DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA DODATNO ODMERJENE DAJATVE IZ NASLOVA DOHODKOV FIZIČNIH OSEB 22.08.2016 25.08.2016
UPORABA OSEBNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ZA NAMENE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI KOT ZASEBNIK (FOD) 23.02.2016 24.02.2016
ZAKONSKI PREDPISI, KI JIH MORA DAVČNI ZAVEZANEC UPOŠTEVATI PRI IZDAJI RAČUNOV PRI (NE)GOTOVINSKEM POSLOVANJU – Obvezni elementi izdanih računov 07.01.2016 07.01.2016
PREKLIC POTRJENE VEZANE KNJIGE RAČUNOV – VKR 26.10.2015 29.10.2015
MATERIALNO STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽBE OZ. PODJETNIKA, PRENOS PODJETJA PODJETNIKA NA PODJETNIKA PREVZEMNIKA – Poročanje o izplačanih plačah v obrazcu REK-1 28.09.2015 06.10.2015
DOLŽNOST VODENJA MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA – Analitične evidence zalog materiala oz. blaga 23.09.2015 28.09.2015
PLAČEVANJE OBROKOV PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE V PRIMERU PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 13.08.2015 18.08.2015
POVRAČILO STROŠKOV PRIČI V SODNEM POSTOPKU – Dohodninska obravnava in poročanje davčnemu organu 08.07.2015 13.07.2015
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE ZA OBRESTI OD DENARNIH DEPOZITOV PRI BANKAH IN HRANILNICAH – Znesek oproščen plačila dohodnine 02.06.2015 02.06.2015
POROČANJE O PRIDOBITVI IN ODSVOJITVI POSLOVNIH DELEŽEV V LASTNIŠKI STRUKTURI DRUŽBE 05.03.2015 05.03.2015
VPISOVANJE OBRAČUNANIH PRISPEVKOV V DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OZIROMA DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI 05.03.2015 12.03.2015
DOLŽNOST IZDAJE VKR-RAČUNA V PRIMERU PRODAJE S TAKOJŠNJIM POBOTOM (KOMPENZACIJO) RAČUNA 18.02.2015 20.02.2015
VPISOVANJE PODATKOV V OBRAZEC VKR-RAČUNA 29.01.2015 30.01.2015
UVELJAVLJANJE DELNE OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV PIZ ZA PRVI VPIS KOT SAMOZAPOSLENA OSEBA 12.11.2014 17.11.2014
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS - PORAČUN UVELJAVLJENE OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV DELODAJALCA PO ZIUPTDSV 21.05.2014 28.05.2014
ODLOG IN OBROČNO PLAČILO GLOBE ZA DAVČNI PREKRŠEK (revidirano mnenje) 20.05.2014 26.05.2014
PREDLOŽITEV RAČUNA DAVČNEMU ORGANU, NA PODLAGI KATEREGA DAVČNI ZAVEZANEC V DAVČNEM OBRAČUNU ZA NAMENE DDV UVELJAVLJA PRAVICO DO ODBITKA DDV – Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov 06.05.2014 06.05.2014
ZAPRTJE GOSTINSKEGA LOKALA V ČASU DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IN PRAVICA DO POVRAČILA V TEM ČASU IZGUBLJENEGA DOHODKA 10.10.2013 11.10.2013
IZVAJANJE DEJANJ V POSTOPKU DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V PRIMERU ODSOTNOSTI DAVČNEGA ZAVEZANCA OZIROMA NJEGOVEGA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 07.08.2013 13.08.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 148