aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
EVROPSKI PREISKOVALNI NALOG – Nalog, ki ga davčna uprava izda brez potrditve s strani sodnika ali javnega tožilca – Davčna uprava, ki v okviru davčne kazenske preiskave prevzame pravice in obveznosti javnega tožilstva (C-16/22) 02.03.2023 03.03.2023
UPRAVNO SODELOVANJE NA PODROČJU OBDAVČENJA – Odločba, ki vsebuje odredbo za posredovanje informacij – Zavrnitev izpolnitve odredbe – Sankcija – Neobstoj poimenske in posamične identifikacije davčnih zavezancev (C-437/19) 25.11.2021 16.02.2022
ZAHTEVA, DA SE PLAČILA, KI PRESEGAJO DOLOČEN ZNESEK, OPRAVIJO IZKLJUČNO Z NAKAZILOM ALI VPLAČILOM NA PLAČILNI RAČUN (C-544/19) 06.10.2021 09.12.2021
VRAČILO DAJATEV, KI JIH JE DRŽAVA ČLANICA POBRALA V NASPROTJU S PRAVOM UNIJE – Rok, določen za vložitev zahtevkov za vračilo takih dajatev – Neobstoj podobnega roka za vračilo zneskov, ki jih je ta država članica pobrala v nasprotju z nacionalnim pravom (C-677/19) 14.10.2020 15.10.2020
VZAJEMNA POMOČ PRI IZTERJAVI TERJATEV V ZVEZI Z DAVKI, CARINAMI IN DRUGIMI UKREPI – Prisilna izterjava terjatev države članice prosilke s strani organov zaprošene države članice – Postopek v zvezi z zahtevkom za vračilo teh terjatev v stečajno maso družbe s sedežem v državi članici prosilki (C-695/17) 14.03.2019 18.03.2019
ODLOČBA O ODMERI DDV, KI JO IZDAJO NACIONALNI DAVČNI ORGANI, NE DA BI DAVČNEMU ZAVEZANCU OMOGOČILI DOSTOP DO INFORMACIJ IN DOKUMENTOV, KI SO PODLAGA ZA NAVEDENO ODLOČBO – Nacionalna ureditev, ki določa pravico do izjave in pravico do obveščenosti med upravnim davčnim postopkom (C-298/16) 09.11.2017 15.11.2017
OBLIKOVANJE SEZNAMA Z OSEBNIMI PODATKI – Boj proti davčnim goljufijam – Dopustnost navedenega seznama kot dokaznega sredstva– Naloga v javnem interesu, ki jo izvaja upravljavec podatkov (C-73/16) 27.09.2017 27.09.2017
ZAPROSILO ZA INFORMACIJE, NASLOVLJENO NA TRETJO OSEBO – Pojem verjetna pomembnost zahtevanih informacij – Dostop sodišča in tretje osebe do zaprosila za informacije, ki ga je naslovil organ prosilec (C-682/15) 16.05.2017 18.05.2017
NACIONALNA UREDITEV O DOLOČITVI PODROBNIH PRAVIL ZA VRAČILO NEUPRAVIČENO POBRANIH DAJATEV SKUPAJ Z OBRESTMI – Vračilo, razporejeno na pet let in pogojevanje vračila z obstojem sredstev, prejetih iz naslova dajatve (C-200/14) 30.06.2016 07.07.2016
Ureditev države članice, s katero se kreditnim institucijam nalaga obveznost, da davčni upravi posredujejo informacije o sredstvih umrlih strank zaradi pobiranja davka na dediščine (C-522/14) 14.04.2016 19.04.2016
OBVEZNOST IMENOVANJA DAVČNEGA ZASTOPNIKA – Omejevalni značaj ter učinkovitost davčnega nadzora in boja proti davčnim utajam (C-678/11) 11.12.2014 17.12.2014
NAPOTITEV DELAVCEV S STRANI AGENCIJE S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Plačnik davka in odtegljaj dohodnine teh delavcev (C-53/13 in C-80/13) 19.06.2014 20.06.2014
MEDSEBOJNA POMOČ PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAV ČLANIC NA PODROČJU NEPOSREDNEGA OBDAVČENJA – Omejitev obsega obveznosti države članice prosilke in zaprošene države članice v zvezi z davčnim zavezancem – Neobstoj obveznosti obvestitve davčnega zavezanca o zahtevi za pomoč (C-276/12) 22.10.2013 22.10.2013
KONCESIJA ZA STORITVE OBRAČUNA, ODMERE IN POBIRANJA DAVKOV IN DRUGIH PRIHODKOV LOKALNIH UPRAV - Minimalni osnovni kapital (od C-357/10 do C-359/10) 10.05.2012 11.05.2012
KONEC POSTOPKOV Z DAVČNEGA PODROČJA, KI SO V TEKU PRED SODIŠČEM, KI ODLOČA NA ZADNJI STOPNJI - Plačilo zneska, ki ustreza 5% vrednosti spornega predmeta (C-417/10) 29.03.2012 30.03.2012
DDV - PRIMARNOST PRAVA SKUPNOSTI - Določba nacionalnega prava, ki določa načelo pravnomočnosti (C-2/08) 03.09.2009 04.09.2009
DOHODNINA IN PRIHRANKI, KI SE NAHAJAJO V DRUGI DRŽAVI ČLANICI KOT JE DRŽAVA ČLANICA STALNEGA PREBIVALIŠČA - Podaljšanje roka za dodatno odmero davka za premoženje, ki se nahaja zunaj države članice stalnega prebivališča (C-155/08 in C-157/08) 11.06.2009 15.06.2009
NAKNADNA IZTERJAVA UVOZNIH DAJATEV - Rok za izvedbo naknadne izterjave - Organ, pristojen za opredelitev dejanja (C-62/06) 18.12.2007 20.12.2007
MEDSEBOJNA POMOČ PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAV ČLANIC (C-533/03) 26.01.2006 02.08.2006
MEDSEBOJNA POMOČ PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAV ČLANIC (C-349/03) 21.07.2005 01.08.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20