aktualno arhiv vse     Število vpisov: 648
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
STORITVE V ZVEZI Z DOSTOPOM NA ZABAVNE PRIREDITVE – Kraj opravljanja storitev – Neposredni spletni prenos interaktivnih video predstav – Dajanje na voljo prostora in opreme, potrebne za video snemanje predstav, in podpora pri zagotavljanju kakovostnih predstav (C-532/22) 23.11.2023 27.11.2023
DEJAVNOST JAVNIH RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH USTANOV, FINANCIRANA Z OBVEZNIM PRISPEVKOM, KI SE POBIRA OD OSEB, KI IMAJO NA OBMOČJU PRIZEMNE RADIODIFUZIJE RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK – Opravljanje storitev za plačilo (C-249/22) 26.10.2023 26.10.2023
BREZPLAČNA DOBAVA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA ALI PAMETNEGA TELEFONA V ZAMENO ZA SKLENITEV NOVE NAROČNINE NA REVIJO – Pojem dobav blaga oz. enotna dobava – Uporaba blaga zaradi dajanja daril manjših vrednosti za namene dejavnosti davčnega zavezanca (C-505/22) 05.10.2023 06.10.2023
OHRANITEV UČINKOV NACIONALNE UREDITVE, KI NI ZDRUŽLJIVA S PRAVOM UNIJE – Skupni sistem DDV – Direktiva 2006/112/ES (C-355/22) 05.10.2023 10.10.2023
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA UPORABIJO NIŽJO STOPNJO ZA DOLOČENE DOBAVE BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV – Podobna živila, pripravljena iz iste glavne sestavine – Topli napitki, pripravljeni na osnovi mleka – Uporaba različnih nižjih stopenj DDV (C-146/22) 05.10.2023 11.10.2023
PREVISOKA STOPNJA DDV NA RAČUNU O NABAVI – Vračilo preplačila – Neposredna tožba proti finančni upravi – Vpliv tveganja dvojnega vračila istega DDV (C-453/22) 07.09.2023 08.09.2023
TRANSAKCIJE CESTNEGA PREVOZA, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE Z UVOZOM BLAGA – Dokazna pravila – Odtegnitev davka pri viru, izvedena pri rezidentu (C-461/21) 07.09.2023 14.09.2023
OPRAVLJANJE STORITEV ZA PLAČILO – Osebe javnega prava – Občina, ki pobira zdraviliško turistično takso za zagotavljanje vsakomur dostopnih zdraviliških zmogljivosti (C-344/22) 13.07.2023 17.07.2023
POSEBNA UREDITEV ZA UMETNIŠKE PREDMETE – Maržna ureditev – Obdavčljivi preprodajalci – Dobava umetniških predmetov, ki jo opravijo avtorji ali njihovi pravni nasledniki – Transakcije znotraj Skupnosti – Pravica do odbitka vstopnega davka (C-180/22) 13.07.2023 18.07.2023
NACIONALNA UREDITEV, KI DOLOČA MOŽNOST, DA SE ZASTARALNI ROK ZA DEJANJA DAVČNE UPRAVE V PRIMERU SODNEGA POSTOPKA PREKINE BREZ ČASOVNE OMEJITVE – Uredba št. 2988/95 – Načeli pravne varnosti in učinkovitosti prava Unije (C-615/21) 13.07.2023 20.07.2023
POJEM STALNA POSLOVNA ENOTA – Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri – Zmožnost prejeti in uporabljati storitve za lastne potrebe stalne poslovne enote – Opravljanje storitev po pogodbi o delu in pomožne storitve (C-232/22) 29.06.2023 29.06.2023
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Področje uporabe – Konsolidator nastanitvenih storitev, ki take storitve kupuje za svoj račun in jih dalje prodaja drugim podjetjem brez dodatnih storitev (C-108/22) 29.06.2023 30.06.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zavrnitev na podlagi ničnosti transakcije v skladu z nacionalnim civilnim pravom (C-114/22) 25.05.2023 26.05.2023
OBVEZNOSTI OBRAČUNA IN PLAČILA DDV – Sankcije, ki so določene v primeru, da davčni zavezanec ne izpolni obveznosti – Načeli sorazmernosti in davčne nevtralnosti DDV – Pravica do odbitka DDV – Združljivost sankcij (C-418/22) 17.05.2023 17.05.2023
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO – Pojem rabljeno blago – Izrabljena vozila, prodana za dele (C-365/22) 17.05.2023 18.05.2023
OPROSTITVE ZA OPRAVLJANJE STORITEV, KI SO TESNO POVEZANE S SOCIALNIM SKRBSTVOM IN SOCIALNOVARSTVENIM DELOM TER KI JIH OPRAVLJAJO ORGANIZACIJE, KI JIH ZADEVNA DRŽAVA ČLANICA PRIZNAVA KOT ORGANIZACIJE SOCIALNEGA POMENA – Opravljanje storitev za osebo, ki ni davčni zavezanec v državi članici, ki ni država članica sedeža izvajalca storitev (C-620/21) 11.05.2023 11.05.2023
IZLOČENO BLAGO – POZNEJŠA PRODAJA KOT ODPADEK – Popravek odbitkov vstopnega DDV – Uradno dokazano ali potrjeno uničenje ali odstranitev (C-127/22) 04.05.2023 05.05.2023
NEIZDAJA POTRDILA IZ DAVČNE BLAGAJNE – Kumulacija upravnih sankcij kazenske narave za isto dejanje – Sorazmernost kazni (C-97/21) 04.05.2023 09.05.2023
DAJANJE V NAJEM STALNO NAMEŠČENE OPREME IN STROJEV V OKVIRU ZAKUPA KMETIJSKE STAVBE – Izjeme od oprostitve (C-516/21) 04.05.2023 08.05.2023
NEUPRAVIČENA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE – Zaračunavanje odškodnine uporabniku, vključno s ceno porabljene električne energije – Načelna obdavčljivost distribucije električne energije – Pojem obseg dejavnosti, ki je tako majhen, da bi bil zanemarljiv (C-677/21) 27.04.2023 03.05.2023
POLNILNA MESTA ZA ELEKTRIČNA VOZILA – Dajanje na voljo opreme za polnjenje električnih vozil, dobava potrebne električne energije ter zagotavljanje tehnične pomoči in računalniških storitev – Opredelitev kot dobava blaga ali kot opravljanje storitev (C-282/22) 20.04.2023 24.04.2023
OBČINA, KI BREZPLAČNO ORGANIZIRA ODSTRANJEVANJE AZBESTA V KORIST SVOJIH PREBIVALCEV, LASTNIKOV NEPREMIČNIN, KI SO IZRAZILI ŽELJO PO TEM – Povračilo občine s subvencijo pristojnega vojvodstva v višini od 40 % do 100 % stroškov – Nezavezanost občin za plačilo davka v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot javni organi – Pojma davčni zavezanec in ekonomska dejavnost (C-616/21) 30.03.2023 31.03.2023
OBČINA, KI ORGANIZIRA RAZVOJ ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV V KORIST SVOJIH PREBIVALCEV, LASTNIKOV NEPREMIČNIN, KI SO IZRAZILI ŽELJO PO OPREMI S SISTEMI Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE – Povračilo občine s subvencijo pristojnega vojvodstva v višini 75 % stroškov, ki so lahko predmet subvencije (C-612/21) 30.03.2023 04.04.2023
DOBAVA OBJEKTA ALI DELOV OBJEKTA IN ZEMLJIŠČA, NA KATEREM OBJEKT STOJI, PRED PRVO UPORABO – Neobstoj določb nacionalnega prava o določitvi podrobnih pogojev uporabe merila v zvezi s prvo uporabo – Dobava objekta po prenovi, pri čemer je bil ta objekt pred prenovo predmet prve uporabe – Nacionalna upravna doktrina, ki objekte, ki so bili predmet obsežne prenove, izenačuje z novimi objekti (C-239/22) 09.03.2023 09.03.2023
OPROSTITEV ZAVAROVALNIH IN POZAVAROVALNIH TRANSAKCIJ – Oprostitev dobave blaga, ki se v celoti uporabi za oproščeno dejavnost – Pojem zavarovalne transakcije – Nadaljnja prodaja razbitin poškodovanih motornih vozil, pridobljenih od zavarovancev (C-42/22) 09.03.2023 10.03.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 648