aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SKUPEN SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC - Pojem na viru odtegnjen davek - Obravnavanje delničarjev rezidentov in delničarjev nerezidentov (C-284/06) 26.06.2008 30.06.2008
UPOŠTEVANJE IZGUBE, KI JE NASTALA V STALNI POSLOVNI ENOTI, KI IMA SEDEŽ V DRŽAVI ČLANICI IN KI PRIPADA DRUŽBI S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI - Svoboda ustanavljanja - Neposredno obdavčevanje (C-414/06) 15.05.2008 16.05.2008
ODHODKI, KI SE NANAŠAJO NA UDELEŽBO V DOBIČKU - Nemožnost odbijanja pristojbin in stroškov, ki se nanašajo na delež v odvisni družbi – Fiksna določitev zneska navedenih stroškov – Največ 5 % dobička, ki ga je razdelila odvisna družba – Vključevanje davčnih odbitkov (C-27/07) 03.04.2008 10.04.2008
FINANČNI UČINKI PRI VRAČANJU DOTACIJSKEGA KAPITALA, KI GA JE DRUŽBA S SEDEŽEM V ENI DRŽAVI ČLANICI ODOBRILA SVOJI STALNI POSLOVNI ENOTI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI - Določitev davčne osnove za DDPO in izključitev negativne tečajne razlike (C-293/06) 28.02.2008 28.02.2008
OBRESTI, KI JIH HČERINSKA DRUŽBA IZPLAČA KOT PLAČILO POSOJILA MATIČNE DRUŽBE, USTANOVLJENE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI - Opredelitev obresti kot obdavčljivih dividend - Neopredelitev v primeru obresti, izplačanih družbi rezidentki (C-105/07) 17.01.2008 23.01.2008
PROST PRETOK KAPITALA – Nacionalna davčna zakonodaja, ki za deleže določa oprostitev DDPO – Oprostitev pri viru odtegnjenega davka – Uporaba za družbe prejemnice dividend, ki imajo svoj sedež ali stalno poslovno enoto v državi članici, ki določa oprostitev, in katerih deleži so oproščeni DDPO – Zavrnitev uporabe oprostitve pri viru odtegnjenega davka za dividende, izplačane družbi prejemnici dividend, ki v navedeni državi članici nima niti svojega sedeža niti stalne poslovne enote (C-379/05) 08.11.2007 23.11.2007
(NE)VKLJUČEVANJE SUBVENCIJ IZ STRUKTURNIH SKLADOV SKUPNOSTI V DAVČNO OSNOVO DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (C-427/05) 25.10.2007 26.10.2007
PROST PRETOK KAPITALA - ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV - Vložek, ki je v obliki delnic prenesen na družbo, ustanovljeno v drugi državi članici - Odstopanje od prepovedi dvojnega obdavčevanja kapitalskih vložkov (C-240/06) 25.10.2007 05.11.2007
DAVEK NA TRŽNO VREDNOST NEPREMIČNIN V FRANCIJI V LASTI PRAVNIH OSEB - Zavrnitev oprostitve in pogojevanje obstoja konvencije o upravni pomoči - Izmenjava vseh informacij, ki omogočajo pravilno odmero davka na dohodek in kapital (C-415/05) 11.10.2007 06.11.2007
ODBITNOST ZNESKOV, KI JIH JE DRUŽBA PLAČALA KOT PRISPEVEK SKUPINE DRUŽB - Obveznost družbe, ki je upravičenka do prispevkov, da ima sedež tudi v zadevni državi članici - Davčna zakonodaja na področju davka od dohodka (C-231/05) 18.07.2007 10.08.2007
ZAMENJAVA DELEŽEV IN KASNEJŠA RAZDELITEV DIVIDEND - Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev - Nacionalna odločba, s katero je bila obdavčena zamenjava deležev (C-321/05) 05.07.2007 20.07.2007
DAVČNA ZAKONODAJA, KI DOLOČA MANJ UGODNO OBRAVNAVANJE PRISPEVKOV V SHEME POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, VPLAČANIH PRI ZAVAROVALNICAH S SEDEŽEM V TUJINI – Obdavčevanje glavnic in odkupnih vrednosti v Belgiji, plačanih upravičencem, ki so svoje stalno prebivališče prenesli v tujino (C-522/04) 05.07.2007 27.07.2007
DDPO - TAKOJŠNJE NADOMESTILO ZA IZGUBE, KI JIH IMA MATIČNA DRUŽBA - IZGUBE IZ NASLOVA ODPISA VREDNOSTI DELEŽEV V HČERINSKIH DRUŽBAH, S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI (C-347/04) 29.03.2007 06.04.2007
PROST PRETOK KAPITALA - DDPO - OBRESTI OD POSOJIL, KI JE BILO DANO POVEZANI DRUŽBI REZIDENTKI DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - OPREDELITEV OBRESTI KOT RAZDELJENI DOBIČEK - IZOGIBANJE DAVKOM (C-524/04) 13.03.2007 20.03.2007
DOHODEK Z VIROM V TUJINI IN ODBITEK ODTEGNJENEGA DAVKA NA VIRU (C-345/04) 15.02.2007 28.02.2007
IZPLAČILO DIVIDEND IN OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA (C-170/05) 14.12.2006 19.02.2007
PROST PRETOK KAPITALA - DDPO - RAZDELITEV DIVIDEND - DAVČNI ODBITEK - DRUGAČNO OBRAVNAVANJE DELNIČARJEV REZIDENTOV IN DELNIČARJEV NEREZIDENTOV - DVOSTRANSKE KIDO (C-374/04) 12.12.2006 18.04.2007
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - svoboda ustanavljanja – prosti pretok kapitala – Direktiva 90/435/EGS – DDPO – razdelitev dividend – preprečevanje ali zmanjševanje verižnega obdavčevanja – oprostitev – davčni odbitek – akontacija DDPO (C-446/04) 12.12.2006 01.06.2007
ZAKONODAJA O TUJIH ODVISNIH DRUŽBAH - VKLJUČEVANJE DOBIČKOV TUJIH ODVISNIH DRUŽBAH V DAVČNO OSNOVO DRUŽBE MATERE (C-196/04) 12.09.2006 02.04.2007
NEODBITNOST FINANČNIH STROŠKOV, KI SO EKONOMSKO POVEZAVI Z DAVKA OPROŠČENIMI DIVIDENDAMI - Pravica matične družbe odbiti stroške, ki se nanašajo na njen delež – Dividende, ki jih distribuira posredna odvisna družba, ki ima sedež v drugi državi članici, kot je sedež matične družbe (C-471/04) 23.02.2006 06.06.2007
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-446/03) 13.12.2005 11.05.2006
NOTARSKI STROŠKI KOT POSREDNI DAVKI NA ZBIRANJE KAPITALA (C-165/03) 30.06.2005 04.08.2006
OBDAVČITEV BRUTO DOBIČKA INSTITUCIJ S PODROČJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV (C-22/03) 10.03.2005 25.07.2006
ZDRUŽITEV Z ZAMENJAVO KAPITALSKIH DELEŽEV – Davčna utaja ali izogibanje plačilu davka (C-28/95) 17.07.1997 04.11.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149