aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NACIONALNA UREDITEV NA PODROČJU DDPO – Odbitnost nastalih izgub – Neodbitnost v primeru spremembe lastništva (C-6/12) 18.07.2013 19.07.2013
DAVČNI ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje odbitnega zneska za družbe, ki imajo poslovne enote v tujini, ki ustvarjajo prihodke, oproščene davka na podlagi KIDO (C-350/11) 04.07.2013 09.07.2013
DAVČNA OPROSTITEV, KI SE UPORABLJA SAMO ZA OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE REZIDENTKE, OB IZKLJUČITVI OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE S SEDEŽEM V TUJINI (C-383/10) 06.06.2013 07.06.2013
ZDRUŽITEV MATIČNE DRUŽBE S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI S HČERINSKO DRUŽBO, KI IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Odbitje izgub s strani matične družbe, pri čemer so izgube nastale pri dejavnostih hčerinske družbe – Izključitev za hčerinske družbe nerezidentke (C-123/11) 21.02.2013 26.02.2013
OBDAVČITEV KAPITALSKEGA DOBIČKA, KI GA PRENOSNA DRUŽBA USTVARI OB PRENOSU SREDSTEV – Pogoj, da so v bilanci stanja prenosne družbe ovrednotena rezervna sredstva v višini ustvarjenega kapitalskega dobička (C-207/11) 19.12.2012 20.12.2012
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - Razlaga C-446/04 (C-35/11) 13.11.2012 14.11.2012
OBDAVČITEV DIVIDEND, IZPLAČANIH NEREZIDENČNIM POKOJNINSKIM SKLADOM - Prosti pretok kapitala in neizpolnitev obveznosti države (C-342/10) 08.11.2012 13.11.2012
OBDAVČITEV DOHODKOV IZ KAPITALA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA PRI INVESTICIJSKIH DRUŽBAH REZIDENTKAH IN NEREZIDENTKAH – Davčni odtegljaj in odbitek davčnega odtegljaja (C-387/11) 25.10.2012 25.10.2012
POSTOPEK PRI OBDAVČITVI PRI ZDRUŽITVAH IN DELITVAH - Vloga za izdajo dovoljenja, ki jo je treba vložiti najmanj 30 dni pred predvideno transakcijo (C-603/10) 18.10.2012 19.10.2012
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA, KI GA MORA PREJEMNIK STORITEV S SEDEŽEM NA NACIONALNEM OZEMLJU UPORABITI ZA PLAČILO, DOLGOVANO PONUDNIKU STORITEV S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI (C-498/10) 18.10.2012 22.10.2012
PREPREČEVANJE DVOJNEGA EKONOMSKEGA OBDAVČEVANJA – Likvidacija odvisnega podjetja po združitvi (C-371/11) 18.10.2012 27.12.2012
PRENOS DAVČNEGA REZIDENTSTVA - Prenos premoženja in takojšnja obdavčitev ob zapustitvi ozemlja (C-38/10) 06.09.2012 10.09.2012
DDPO IN PRENOS IZGUBE - Nacionalna zakonodaja, ki izključuje, da bi izgube, nastale na nacionalnem ozemlju, enota nerezidentka družbe, ustanovljene v drugi državi članici, prenesla na družbo iste skupine s sedežem na nacionalnem ozemlju (C-18/11) 06.09.2012 14.09.2012
ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV MED DRUŽBO S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI IN DRUŽBO S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI, POGODBENICI SPORAZUMA EGP – Zavrnitev davčne ugodnosti – Sporazum o medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah (C-48/11) 19.07.2012 23.07.2012
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-123/11) 19.07.2012 27.07.2012
ODBITEK STROŠKOV, NASTALIH ZA PLAČILO STORITEV IZ NASLOVA POSLOVNIH STROŠKOV - Stroški, nastali v zvezi s ponudnikom storitev, ki ima sedež v drugi državi članici, v kateri ni zavezan k plačilu davka od dohodkov oziroma v njej zanj velja veliko ugodnejša davčna ureditev (C-318/10) 05.07.2012 06.07.2012
SISTEM USKLADITVE DAVČNIH VREDNOSTI SREDSTEV – Obdavčitev kapitalskih dobičkov in državna pomoč (C-452/10 P) 21.06.2012 21.06.2012
OPROSTITEV PLAČILA DDPO ZA DEL RAČUNOVODSKIH REZERVACIJ - Ravnanje države kot preudarnega zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu (C-124/10 P) 05.06.2012 05.06.2012
OBDAVČITEV DIVIDEND - Različno obravnavanje dividend, izplačanih KNPVP, ki niso rezidenti, pri katerih se davek odtegne pri viru, in dividend, izplačanih KNPVP, ki so rezidenti, pri katerih se davek ne odtegne – Nujnost upoštevanja položaja imetnikov enot premoženja pri presoji skladnosti nacionalnega ukrepa s prostim pretokom kapitala (od C-338/11 do C-347/11) 10.05.2012 11.05.2012
DDPO IN OLAJŠAVA ZA SKUPINO - Izključitev prenosa izgub stalne poslovne enote s sedežem v Združenem Kraljestvu družbe nerezidentke na družbo rezidentko, ki je povezana s konzorcijem (C-18/11) 19.04.2012 24.04.2012
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN KIDO – Prepoved odbitja davka, ki je bil v drugih državah članicah odmerjen, ne pa plačan (C-157/10) 08.12.2011 08.12.2011
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTANOVITVE – Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, ki se nanaša na sredstva družbe, ki prenese sedež iz ene države članice v drugo državo članico (C-371/10) 29.11.2011 29.11.2011
DAVČNA UREDITEV – GIBRALTAR – OFFSHORE DRUŽBE (C-106/09-P in C-107/09-P) 15.11.2011 16.11.2011
SKUPNI SISTEM ZA ZDRUŽITVE, DELITVE, PRENOSE SREDSTEV IN ZAMENJAVE KAPITALSKIH DELEŽEV DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Veljavni komercialni razlogi – Domneva, da gre za davčno utajo (C-126/10) 10.11.2011 10.11.2011
OBDAVČITEV DIVIDEND – Dividende, ki so izplačane družbam s sedežem na nacionalnem ozemlju in družbam s sedežem v drugi državi članici EU ali državi EGP (C-284/09) 20.10.2011 20.10.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145