aktualno arhiv vse     Število vpisov: 379
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBJEKTIVNI ELEMENTI, KI POTRJUJEJO NAMERO DAVČNEGA ZAVEZANCA, DA BO UVOŽENO BLAGO UPORABIL V OKVIRU SVOJE EKONOMSKE DEJAVNOSTI – Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici – Vračilo davka, ki je zaračunan za uvoženo blago (C-441/16) 21.09.2017 21.09.2017
STORITVE GRADNJE ALI PRENOVE NEPREMIČNINE, KI JE V LASTI TRETJE OSEBE – Uporaba storitev s strani tretje osebe in davčnega zavezanca – Brezplačno zagotavljanje storitev tretji osebi (C-132/16) 14.09.2017 15.09.2017
OPREDELITEV TRANSAKCIJE KOT DOBAVE ZNOTRAJ UNIJE – Pridobiteljeva namera preprodaje kupljenega blaga subjektu v drugi državi članici, preden blago zapusti ozemlje prve države članice – Morebiten vpliv predelave dela blaga pred njegovim prevozom (C-386/16) 26.07.2017 27.07.2017
OPROSTITEV STORITEV, KI SO TESNO POVEZANE S ŠPORTOM – Izključitev iz oprostitve v primeru tveganja izkrivljanja konkurence, ki v slabši položaj postavlja komercialna podjetja, zavezance za DDV – Storitve, ki jih opravljajo neprofitne organizacije, ki so osebe javnega prava (C-633/15) 13.07.2017 17.07.2017
NEIDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV – Obrnjena davčna obveznost – Hipotetičnost vprašanja za predhodno odločanje (C-392/16) 06.07.2017 10.07.2017
PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI V ZVEZI Z VRAČILOM PRESEŽKA DDV – Naložena globa za nesodelovanje davčnega zavezanca v postopku nadzora pravilnosti zahtevka za vračilo – Podaljšanje roka za vračilo presežka (C-254/16) 06.07.2017 11.07.2017
OPRAVLJANJE STORITEV, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE Z IZVOZOM ALI UVOZOM BLAGA – Oprostitve DDV pri izvozu (C-288/16) 29.06.2017 29.06.2017
VRAČILO NEUTEMELJENO PLAČANEGA DDV – Pravica do odbitka DDV – Nacionalna ureditev, ki uvaja zastaralni rok (C-38/16) 14.06.2017 14.06.2017
POGOJI ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV PRI DOBAVI NOVIH PREVOZNIH SREDSTEV ZNOTRAJ UNIJE – Stalno prebivališče pridobitelja v namembni državi članici (C-26/16) 14.06.2017 15.06.2017
PREVOZ BLAGA PREK PROSTEGA PRISTANIŠČA V DRŽAVI ČLANICI – Zakonodaja države članice, v skladu s katero so prosta pristanišča zunaj nacionalnega ozemlja – Nastanek carinskega dolga in obveznost obračuna DDV (C-571/15) 01.06.2017 01.06.2017
ZAVRNITEV DAVČNEMU ZAVEZANCU, DA UVELJAVI PRAVICO DO UPORABE POSEBNE UREDITVE ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE – Podatki na računih v zvezi s tem, da je dobavitelj uporabil maržno ureditev in oprostitev (C-624/15) 18.05.2017 22.05.2017
POPOLNO UNIČENJE ALI NEPOVRATNA IZGUBA BLAGA ZARADI SAME NARAVE BLAGA, NEPREDVIDLJIVIH OKOLIŠČIN ALI VIŠJE SILE – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV (C-154/16) 18.05.2017 24.05.2017
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA NEPREMIČNINI (STVARI) NA OBČINO KOT IZRAVNAVO ZA NEPLAČANE DAVKE – Pojem dobava blaga, opravljena za plačilo (C-36/16) 11.05.2017 19.05.2017
RESTAVRACIJSKE STORITVE IN STORITVE S PODROČJA ZABAVE, KI JIH IZOBRAŽEVALNA USTANOVA OPRAVI ZA OMEJENO JAVNOST – Oprostitev DDV (C-699/15) 04.05.2017 04.05.2017
STORITVE, KI SE OPRAVLJAJO ZA NEPOSREDNE POTREBE PLOVIL, NAMENJENIH PLOVBI NA ODPRTEM MORJU, IN NJIHOVEGA TOVORA – Natovarjanje in raztovarjanje, ki ga opravi podizvajalec za račun posrednika (C-33/16) 04.05.2017 05.05.2017
OPROSTITEV DDV ZA STORITVE, KI JIH ZA SVOJE ČLANE OPRAVIJO NEODVISNE SKUPINE OSEB – Pravica do odbitka DDV za člane skupine (C-274/15 P) 04.05.2017 09.05.2017
DDV, KI GA PRIDOBITELJ BLAGA NEUPRAVIČENO PLAČA PRODAJALCU NA PODLAGI NAPAČNO IZDANEGA RAČUNA – Neupoštevanje pravil o obrnjeni davčni obveznosti ter zavrnitev pravice do odbitka DDV (C-564/15) 26.04.2017 26.04.2017
POSTOPEK ODPISA DOLGOV FIZIČNIM OSEBAM V STEČAJU – Neizterljivost dolgov, ki izhajajo iz DDV (C-493/15) 16.03.2017 21.03.2017
MEDICINSKE TERAPIJE S KISIKOM – Stopnja DDV ter načelo davčne nevtralnosti (C-573/15) 09.03.2017 16.03.2017
IZKLJUČITEV UPORABE NIŽJE STOPNJE DDV ZA DOBAVO DIGITALNIH KNJIG V ELEKTRONSKI OBLIKI – Načelo enakega obravnavanja (C-390/15) 07.03.2017 08.03.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOLOČENE KULTURNE STORITVE – Določitev oproščenih kulturnih storitev – Neobstoj neposrednega učinka (C-592/15) 15.02.2017 22.02.2017
POGOJI ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Sistem izmenjave podatkov s področja DDV (VIES) – Neobstoj registracije pridobitelja (C-21/16) 09.02.2017 09.02.2017
DEJAVNOST UPRAVLJANJA IN DAJANJA CESTNE INFRASTRUKTURE NA RAZPOLAGO ZA PLAČILO CESTNINE – Dejavnosti, ki jih oseba javnega prava izvaja kot javni organ – Prisotnost zasebnih subjektov ter znatno izkrivljanje konkurence (C-344/15) 19.01.2017 25.01.2017
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO - Prodaja delov izrabljenih vozil, namenjenih za prodajo kot rezervnih delov (C-471/15) 18.01.2017 20.01.2017
PLAČILO NADOMESTILA V KORIST ORGANIZACIJ ZA KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC IZ NASLOVA PRAVIČNEGA NADOMESTILA – Pojem opravljanje storitev za plačilo (C-37/16) 18.01.2017 23.01.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 379