aktualno arhiv vse     Število vpisov: 169
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV DELODAJALCEV – Veljavno potrdilo A1 (13. člen) in vloga za izdajo potrdila A1 (12. člen) – Zavrženje vloge (I Up 156/2020) 10.02.2021 02.04.2021
PREKRIVANJE ZAVAROVALNIH PODLAG – Samozaposlena oseba in obstoj delovnega razmerja (VIII Ips 32/2020) 13.10.2020 08.04.2021
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Individualni odpusti – Uporaba kriterijev (VIII Ips 70/2019) 25.02.2020 19.04.2020
PRIZNANJE ZAVAROVALNE (POKOJNINSKE) DOBE – Delo na kmetiji (VIII Ips 194/2018) 18.06.2019 20.03.2020
SPORAZUM O PORAVNAVI MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI MED DELODAJALCEM IN DELAVCEM – Plačilo nadur, odpoved odpravnini, izplačilo regresa in odškodnina za neizkoriščeni dopust – Sklenitev sporazuma po prenehanju delovnega razmerja (VIII Ips 191/2018) 21.05.2019 14.10.2019
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Začasno povečan obseg dela – Izvedba projektno organiziranega dela – Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (VIII Ips 165/2018) 19.03.2019 08.08.2019
REORGANIZACIJA DELA – Novo poslovodstvo, izbira presežnega delavca in redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (VIII Ips 152/2018) 12.03.2019 24.04.2019
IZBIRA PRESEŽNEGA DELAVCA IN ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Nepravilnosti v postopku točkovanja (VIII Ips 86/2018) 19.02.2019 02.04.2019
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Neustrezna konkretiziranost kršitev (VIII Ips 131/2018) 19.02.2019 09.08.2019
NIČNOST LETNEGA POROČILA in NIČNOST SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA – Oblikovanje rezervacij za stroške (III Ips 35/2017) 19.02.2019 12.08.2019
ODŠKODNINA ZA ŠKODO ZARADI NEZAKONITE RAZREŠITVE – Odvod davkov in prispevkov (VIII Ips 309/2017) 22.01.2019 11.04.2019
DODATEK ZA DELOVNO DOBO – Višina dodatka in upoštevanje delovne dobe – Drugačna ureditev pravic s kolektivno pogodbo (VIII Ips 169/2018) 22.01.2019 14.06.2019
DODATEK ZA DELOVNO DOBO – Pogoji za priznanje in določanje višine dodatka (VIII Ips 168/2018) 19.12.2018 05.02.2019
NEENAKOMERNO RAZPOREJEN DELOVNI ČAS – Referenčno obdobje in kompenzacija nadur (VIII Ips 159/2018) 20.11.2018 13.06.2019
NEIZPOLNJEVANJE IZOBRAZBENIH POGOJEV IN UGOTOVITEV OBSTOJA DELOVNEGA RAZMERJA – Faktično delovno razmerje (VIII Ips 343/2017) 12.09.2018 29.10.2018
ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO V RS – Različne kršitve in domneva podrejanja pravnemu redu (I Up 85/2018) 12.09.2018 06.11.2018
PRIPOZNAVANJA DELOVNEGA RAZMERJA (VIII Ips 335/2017) 12.09.2018 08.11.2018
PREMALO IZPLAČANA PLAČA IN POKOJNINSKA OSNOVA – Priznanje terjatev v stečajnem postopku (VIII Ips 54/2018) 12.09.2018 24.01.2019
PLAČANA ODSOTNOST ZARADI OSEBNIH OKOLIŠČIN – Neodložljiv opravek – Spremstvo prvošolca v šolo (VIII Ips 35/2018) 12.09.2018 12.09.2019
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Opravljanje samostojne pridobitne dejavnosti in prejemanje sorazmerne pokojnine (VIII Ips 308/2017) 23.08.2018 02.11.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI - Nezdružljivost funkcij in nasprotje interesov (VIII Ips 302/2017) 23.08.2018 05.11.2018
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Opravljanje samostojne dejavnosti in hkratno uživanje polne pokojnine (VIII Ips 17/2018) 19.06.2018 28.08.2018
SODNA RAZVEZA POGODBE O ZAPOSLITVI PO IZREDNI ODPOVEDI POGODBE (VIII Ips 236/2017) 30.05.2018 30.07.2018
MENJAVA NEPREMIČNINE ALI DELITEV SOLASTNINE – Element odplačnosti in DPN (X Ips 54/2017) 16.05.2018 30.08.2018
AGRESIVNO VEDENJE DELAVCA KOT HUJŠA KRŠITEV IN RAZLOG ZA IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI (VII Ips 267/2017) 15.05.2018 18.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 169