aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DIVIDENDE, KI JIH HČERINSKA DRUŽBA REZIDENTKA RAZDELI MATIČNI DRUŽBI NEREZIDENTKI, KI JE V NEPOSREDNI ALI POSREDNI LASTI REZIDENTOV TRETJIH DRŽAV (C-6/16) 07.09.2017 08.09.2017
DAVČNA OPROSTITEV, KI SE UPORABLJA ZA OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE, KI IZPOLNJUJEJO NEKATERE ZAKONSKE POGOJE – Banke s sedežem v Belgiji in banke s sedežem v drugi državi članici (C-580/15) 08.06.2017 09.06.2017
POJEM POSLOVNA ENOTA IN MEDNARODNA SODNA PRISTOJNOST (C-617/15) 18.05.2017 09.08.2017
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Preprečevanje dvojnega obdavčevanja – Dodatni prispevek v višini 3 % k DDPO (C-365/16) 17.05.2017 17.05.2017
DDPO IN IZPLAČILO DIVIDEND – Pri viru odtegnjeni davek– Dvojno obdavčevanje – Fairness tax (C-68/15) 17.05.2017 17.05.2017
MATIČNE DRUŽBE IN ODVISNE DRUŽBE, KI IMAJO SEDEŽ V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Družba, ki je zavezanec za davek, brez možnosti izbire ali oprostitve (C-448/15) 08.03.2017 09.03.2017
DRUŽBE IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC IN SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE PRI ZDRUŽITVI S PRIPOJITVIJO – Predhodno dovoljenje davčne uprave – Davčna utaja ali izogibanje plačilu davka (C-14/16) 08.03.2017 09.03.2017
DAVČNA ZAKONODAJA GLEDE PODKAPITALIZACIJE HČERINSKIH DRUŽB – Vključitev ali oprostitev za posojila, ki jih plača hčerinska družba posojilojemalka nerezidentka ali rezidentka (C-593/14) 21.12.2016 22.12.2016
DDPO IN AMORTIZACIJA DOBREGA IMENA TER DRŽAVNE POMOČI (C-20/15P in C-20/15P) 21.12.2016 10.01.2017
OBDAVČITEV PREJETIH OBRESTI – Različno obravnavanje finančnih institucij rezidentk in finančnih institucij nerezidentk (C-18/15) 13.07.2016 18.07.2016
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE REZIDENČNIH IN NEREZIDENČNIH POKOJNINSKIH SKLADOV – Pavšalna obdavčitev rezidenčnih pokojninskih skladov na podlagi fiktivnega donosa – Odtegnitev pri viru, uporabljena za dohodke od dividend, ki jih prejmejo nerezidenčni pokojninski skladi (C-252/14) 02.06.2016 03.06.2016
DAVČNA ZAKONODAJA, KI SE NANAŠA NA PRENOS IZGUB V PRIHODNJA DAVČNA LETA (T-287/11) 04.02.2016 16.03.2016
STALNA POSLOVNA ENOTA NEREZIDENTA – Izogibanje dvojnega obdavčevanja z oprostitvijo dohodkov stalne poslovne enote nerezidentke – Upoštevanje izgub take stalne poslovne enote – Ponovno vštetje predhodno odbitih izgub ob prenosu stalne poslovne enote nerezidentke (C-388/14) 17.12.2015 23.12.2015
PRIDOBITEV KAPITALSKEGA DELEŽA V HČERINSKI DRUŽBI - Amortizacija dobrega imena - Omejitev na deleže v družbah rezidentkah (C-66/14) 06.10.2015 12.10.2015
VMESNA OBDAVČITEV DOHODKOV NACIONALNE USTANOVE IZ KAPITALA IN IZ ODSVOJITVE DELEŽEV - Zavrnitev pravice, da se od DO odštejejo donacije v korist prejemnikov nerezidentov (C-589/13) 17.09.2015 22.09.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DIVIDEND PORTFELJEV DELNIC – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev rezidentov in nerezidentov (C-10/14, C-14/14 in C-17/14) 17.09.2015 23.09.2015
OPROSTITEV OD OBDAVČENJA DIVIDEND, KI SO JIH IZPLAČALE HČERINSKE DRUŽBE, KI SO DEL POVEZANE DAVČNE SKUPINE – Dividende, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke – Obdavčevanje skupin (C-386/14) 02.09.2015 03.09.2015
ODSVOJITEV DELEŽEV, KI JIH IMA DRUŽBA REZIDENTKA V HČERI NEREZIDENTKI – Kapitalska izguba, nastala zaradi negativne tečajne razlike – Ureditev države članice, ki določa oprostitev za kapitalske dobičke in izključuje odbitek kapitalskih izgub (C-686/13) 10.06.2015 11.06.2015
POSTOPNO POBIRANJE DAVKA NA NEREALIZIRAN KAPITALSKI DOBIČEK – Ohranitev razdelitve davčne pristojnosti med državami članicami (C-657/13) 21.05.2015 22.05.2015
DAVČNA OLAJŠAVA ZA SKUPINO – PRENOS IZGUB, KI JIH JE UTRPELA HČERINSKA DRUŽBA NEREZIDENTKA – Datum, na katerega je treba določiti dokončnost izgub hčerinske družbe nerezidentke (C-172/13) 03.02.2015 09.02.2015
PREDPISI DRŽAVE ČLANICE ZA ODPRAVO DVOJNEGA OBDAVČENJA RAZDELJENIH DOBIČKOV – Metoda oprostitve, ki se uporabi za dividende, ki jih razdelijo družbe, ki (ni)so rezidentke v drugi državi članici kot družba prejemnica oziroma v tretji državi (C-47/12) 11.09.2014 15.09.2014
OBDAVČITEV DEJAVNOSTI STALNIH POSLOVNIH ENOT DRUŽB REZIDENTK, KI SO V TUJINI – Vključitev predhodno odbitih izgub v primeru prenosa stalne poslovne enote na družbo v isti skupini, nad katero zadevna država članica nima davčne pristojnosti (C-48/13) 17.07.2014 13.08.2014
DAVČNA SKUPINA DRUŽB IZ ISTE SKUPINE – Položaj v katerem ima ena ali več vmesnih družb oziroma matična družba sedež v drugi državi članici (C-39/13, C-40/13 in C-41/13) 12.06.2014 16.06.2014
IZPLAČILO DIVIDEND IZ DRŽAVE ČLANICE V NJENO ČEZMORSKO OZEMLJE – Davčni odtegljaj in posebna ureditev EU-ČDO (C-24/12 in C-27/12) 05.06.2014 06.06.2014
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE DIVIDEND, KI SE IZPLAČAJO INVESTICIJSKIM SKLADOM REZIDENTOM IN NEREZIDENTOM - Izključitev davčne oprostitve (C-190/12) 10.04.2014 12.06.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149