aktualno arhiv vse     Število vpisov: 100
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
AMORTIZIRANJE PRIDOBLJENEGA POSLOVNEGA OBJEKTA PRED UVEDBO NOVIH SRS 09.10.2002 16.03.2003
DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA DANA JAMSTVA 26.02.2003 03.03.2003
POVIŠANJE AMORTIZACIJSKIH STOPENJ 14.04.2003 15.04.2003
SEJNINE 15.04.2003 16.04.2003
KASNEJŠA VREDNOST PORABE V ZVEZI Z ŽE PRIPOZNANIMI OPREDMETENIMI OSNOVNIMI SREDSTVI - INVESTICIJA ALI STROŠEK? 26.08.2003 27.08.2003
STROŠKI AMORTIZACIJE OSEBNIH VOZIL 23.10.2003 23.10.2003
50% ODPIS VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA 16.12.2003 16.12.2003
IZPLAČILO USTANOVITVENIH STROŠKOV DRUŽBENIKOM DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 04.02.2004 05.02.2004
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNINE ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST 10.02.2004 02.03.2004
STROŠKI NOČITEV TUJINA - DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 21.07.2004 21.07.2004
STROŠKI DNEVNIC ČLANOV UPRAVE TUJINA - DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 12.08.2004 16.08.2004
DAVČNO PRIZNANI ODHODEK IZPLAČILA ZA HUMANITARNE NAMENE 13.09.2004 15.09.2004
MANAGERSKO ZAVAROVANJE - STROŠEK ALI NALOŽBA 04.10.2004 05.10.2004
DAVČNI ODTEGLJAJ V POVEZAVI Z LICENČNINAMI, IZPLAČANIMI V NEMČIJO 21.02.2005 21.02.2005
IZPLAČILO DIVIDENDE V BELGIJO PRAVNI OSEBI, KI IMA V IZPLAČEVALCU DIVIDEND 20% LASTNIŠKI DELEŽ 31.05.2005 01.06.2005
OBLIKOVANJE POPRAVKOV TER ODPIS TERJATEV V POVEZAVI Z DAVČNO PRIZNANIMI ODHODKI 06.06.2005 07.06.2005
IZKAZOVANJE DAVČNO PRIZNANIH ODHODKOV OOS, KATERIH POSAMIČNA NABAVNA VREDN. NE PRESEGA TOLARSKE (PROTI)VREDNOSTI 500 EVROV 14.06.2005 16.06.2005
NABAVA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA KOT DAVČNO PRIZNAN ODHODEK 19.09.2005 23.09.2005
DAVČNI ODTEGLJAJ OD LICENČNINE IZPLAČANE V SRBIJO IN ČRNO GORO 13.11.2005 15.11.2005
STROKOVNO MNENJE GLEDE POVEZANIH OSEB PO 13. ČLENU ZDDPO-1 23.03.2006 23.03.2006
IZPLAČEVANJE POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM V VIŠJEM ZNESKU, KOT JE ZNESEK PO KOLEKTIVNI POGODBI 31.07.2006 31.07.2006
DAVČNO PRIZNAN ODHODEK AMORTIZACIJE ZA OSNOVNO SREDSTVO, KI SE JE PRIČELO AMORTIZIRATI V LETU 2006 02.08.2006 02.08.2006
SPREMEMBA ROČNOSTI POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI IN DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI IN ODHODKI OBRESTI 07.08.2006 07.08.2006
FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE NEODVISNEGA KANDIDATA ZA ŽUPANA IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 16.10.2006 16.10.2006
OBRAČUN KILOMETRINE PO 01.01.2007 NAD VIŠINO IZ UREDBE VLADE IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 11.01.2007 12.01.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 100