aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
22. SRS 22 - Pojasnilo 1: Vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah 22.10.2005 [!] 31.12.2005 10.10.2005
24. SRS 24 - Pojasnilo 3: Knjigovodsko obravnavanje popravka bistvene napake zaradi poravnavanja obveznosti po odločbi davčnih oblasti 02.04.2005 [!] 31.12.2005 21.03.2005
00. Uvod - Pojasnilo 2: Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
02. SRS 2 - Pojasnilo 1: Emisijski kuponi 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
19. SRS 19 - Pojasnilo 1: Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
01. SRS 1 - Pojasnilo 3: Najemi zemljišč in zgradb 13.08.2004 [!] 31.12.2005 02.08.2004
00. Uvod - Pojasnilo 1: Sestavljanje konsolidiranih računovodskih izkazov 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
01. SRS 1 - Pojasnilo 2: Obračunavanje amortizacije 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
21. SRS 21 - Pojasnilo 1: Podpisovanje računovodskih listin 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
38. SRS 38 - Pojasnilo 1: Upoštevanje enotnega tečaja 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
40. SRS 40 - Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah 01.01.2004 31.12.2005 02.02.2004
24. SRS 24 - Pojasnilo 2: Razkritja sredstev in obveznosti do njihovih virov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 2: Izpolnjevanje postavke davek iz dobička 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 3: Razkritja prihodkov in poslovnih izidov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
39. SRS 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 01.01.2003 31.12.2005 17.01.2005
05. SRS 5 - Pojasnilo 1: Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 07.12.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
01. SRS 1 - Pojasnilo 1: Izpolnjevanje pogojev za razvrstitev najemov med finančen najeme 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
08. SRS 8 - Pojasnilo 1: Poravnavanje izgub 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
08: SRS 8 - Pojasnilo 2: Oblikovanje posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala v bankah 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v bilancah stanja 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih poslovnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
26. SRS 26 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih finančnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
00. Uvod 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
01. SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
02. SRS 2 - Neopredmetena dolgoročna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61